• 30. oktober 2020

Indhold

Landsmøde 1996

Landsmødet i Fritflyvnings-Unionen

Søndag d. 3. november 1996

 

1. Jørgen Korsgaard blev valgt som dirigent, og konstaterede, at dagsordenen til mødet var blevet udsent for sent i forhold til fristen fastsat i lovene. Jens B. Kristensen beklagede fejlen, men gjorde opmærksom på, at mødet har været varslet i kalenderen i meget god tid.

2. Formanden Jens B. Kristensen aflagde beretning. Unionens medlemstal er ca. det samme som de foregående år, nemlig 50 senior, 5 junior og 10 introduktionsmedlemmer. Hertil kommer 14 abonnenter på medlemsbladene Fritflyvnings Nyt og Modelflyve Nyt.

Bestyrelsens arbejdform adskiller sig efterhånden ganske meget fra det, som er beskrevet i lovene. Allan Ternholm fungerer som kasserer, mens andre opgaver, som tidligere blev udført af sekretæren, deles mellem andre bestyrelsesmedlemmer samt Peter Buchwald, der har ansvaret for medlemskartotek mv.

Konkurrenceaktiviteten har været god i år, især på internationalt plan. FF-Unionen har stået for World-Cup konkurrencen Nordic Cup, som var en succes. Vi var ikke i stand til at stille fuldt hold i F1B og F1C til europamesterskaberne i Maniago, Italien, men de danske deltagere klarede sig flot - alle mand kom i fly-off, Thomas Køster blev europamester i F1C og vi fik flere andre gode placeringer.

Desuden har der været dansk deltagelse World Cup i Cambrai, Scania Cup, Maniago, Bodeland, Eifelpokal mm.

DM blev på fortræffelig vis afholdt i Skjern, og deltagerantallet var pænt.

På klubfronten har der været afholdt begynderweekend i Skive og sommerlejr i Oksbøl.

Ny redaktør af Fritflyvningsnyt og af fritflyvningsstoffet i Modelflyve Nyt er Simon Jonassen. Bestyrelsen vil hermed takke Jørgen Korsgaard, som i mange år har udført et stort arbejde på disse poster.

På CIAM-mødet i marts var vi repræsenteret af Thomas Køster, som tog Henning Nyhegn med som "assistent". Der var mange væsentlige forslag til behandling i år, blandt andet ændringer af modelspecifikationerne, og FF-Unionen fik stor indflydelse på det færdige resultat.

Efter beretningen var der debat om forskellige punkter. Jørgen Korsgaard mente, at bestyrelsen i visse tilfælde havde været for langsom til at behandle indkomne forslag og ansøgninger, og efterlyste bedre kommunikation.

Henning Nyhegn gjorde rede for et par forhold vedrørende afholdelsen af Nordic Cup. Et planlagt samarbejde med Dansk Modelflyve Veteranklub om en oldtimer-konkurrence i tilknytning til Nordic Cup gik i vasken fordi de to unioner ikke kunne blive enige om økonomi, præmier mv.

Flyvepladsproblemet blev nævnt, bl.a. omtalte Henning Nyhegn at pladsen ved Trollesminde bliver mindre og mindre velegnet på grund af Novo's byggeri.

3. Karsten Kongstad fremlagde på bestyrelsens vegne regnskabet for det forløbne år. Se bilag. Regnskabet var endnu ikke blevet revideret. Underskuddet på ca 6400 kr. skyldes hovedsagelig udgifter til CIAM-mødet. Unionens formue (girokonto, bank og obligationer) er ca 60000. Den resterende del af beholdningen er lager i bl.a. materialesalget.

Økonomien løber rundt, men med besvær. Der er kommet nye, faste udgifter til i form af forsikringer samt Modelflyve Nyt. Det må desuden forudses, at FF-Unionens renteindtægter falder i fremtiden.

Der en nu investeret ca. 5300 kr. i termiksøgningsudstyr til F1B-holdet, men udstyret endnu ikke færdigt. Wakefieldflyverne blev opfordret til at få gjort noget ved sagen.

Der mangler betaling for nogle af de solgte Dragonfly-byggesæt. Skyldnerne vil blive rykket.

4. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog, at der også næste år afættes midler på budgettet til indkøb af byggesætsmodeller, som sælges videre til nye medlemmer for en lav pris. Forslaget blev principielt vedtaget, men den økonomiske side af sagen blev henvist til dagsordenens punkt 7.

5. Forslag angående FAI.

Henning Nyhegn foreslog, at FF-Unionen igen lader sig repræsentere ved CIAM-mødet, og her genfremsætter forslaget om 5. sekunders motortid i F1C. Som argument benyttes sikkerheden under konkurrencerne. Forslaget blev principielt vedtaget, men den økonomiske side af sagen blev henvist til dagsordenens punkt 7.

6. Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indsendt nogen forslag. I stedet bragte Hugo Ernst Jørgen Korsgaards tidligere forslag om en "Dragonfly Cup" på bane. Bestyrelsen har tilsluttet sig ideen bag forslaget, men taget afstand fra forslaget om meget høje præmier. Herefter fulgte en generel diskussion om præmier til vore konkurrencer.

7. Karsten Kongstad forelagde bestyrelsens forslag til budget for 1996. Bestyrelsen havde foreslået uændrede kontingenter, men for at sikre bedre balance i økonomien og mulighed for at financiere deltagelse i CIAM-møde og støtte til begyndere, blev det vedtaget at hæve gebyret for sportslicenser til 200 kroner, at give kontingentet en mindre stigning og at hæve brugerbetalingen for Dragonfly-byggesæt til 200 kroner.

Det således ændrede budget blev vedtaget. Kontingenterne for 1997 er 450 kr. for seniorer, 250 kr. for juniorer, 150 kr. for intromedlemmer og 250 kroner for abonnenter.

8. Konkurrencekalenderen bliver gjort færdig, når den internationale kalender foreligger.

9. Bestyrelsen blev genvalgt:

Jens B. Kristensen (formand), Hugo Ernst, Karsten Kongstad, Allan Ternholm, Jørgen Korsgaard. Distriktslederne er Frank Dahlin og Henning Nyhegn.

10. Til udtagelseskomiteen valgtes:

Peter Buchwald (formand), Tom Oxager, Jens B. Kristensen, Karsten Kongstad, Ulrik S. Hansen, Erik Knudsen.

11. Som revisorer valgtes Bo Nyhegn og Thomas Røjgaard.

12. Næste landsmøde afholdes d. 2/11 1997 vest for Storebælt.


Referent: Jens B. Kristensen.