• 28. oktober 2020

Indhold

Landsmøde 2000

Mødet blev afholdt søndag 5. november 2000 i Ringsted.

1. Valg af dirigent
Peter Buchwald blev valgt, og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Tom Oxager omtalte først medlemssituationen, og kunne fortælle at medlemstallet er steget lidt i det forløbne år. Fritflyvnings-Unionens økonomi er god.
Unionens hjemmeside er blevet kraftigt forbedret og har fået ny, kort adresse: www.ffu.dk . Vi har fået en langt bedre forsikringsordning. Der forhandles om optagelse af Modelflyve-veteranklubben (Oldtimerne) i forsikringen, ifølge Oldtimernes formand Erik Knudsen er det dog kun 5-6 af deres medlemmer der reelt har behovet. Vores politik er at alle skal med, og at de to unioner så passende kunne deles om bl.a. Fritflyvnings-Nyt. Forhandlingerne er ikke afsluttede.
I forholdet til KDA er der sket det, at RC-Unionen nu er med igen i fuld udstrækning efter at KDA fik ny kontingentstruktur. KDA-kontingentet for bl.a. modelflyvere er sat ned til 30 kr pr. medlem. KDA's generalsekretær har luftet tanken om at KDA kunne søge optagelse i DIF.
Tom kom herefter ind på konkurrenceaktiviteten. Desværre er de fleste af vores egne arrangementer blevet påvirket af dårligt vejr så antallet af perioder måtte skæres ned, og flere af de mindre konkurrencer blev slet ikke gennemført. FF-U stod igen i år for world-cup konkurrencen Nordic Cup, hvor det ved klog udnyttelse af dagene lykkedes at gennemføre 6 starter og flyoff på trods af meget ustadigt vejr. Arrangørholdet (Tom, Henning, Peter og Karsten) er dog kørt træt, og vil formodentlig ikke gentage stævnet næste år.
Der er problemer med egnede flyvepladser på Sjælland, i Jylland stiller sagen sig noget bedre idet vi kan bruge de store områder ved Skjern efterår og forår, og i år har vi kunnet bruge Kongenshus Hede i sommermånederne.
Der har været god deltagelse i internationale konkurrencer, dog ikke EM i Rumænien. Henning Nyhegn har været ekstra flittig. 

3. Regnskabet.
Karsten Kongstad gennemgik regnskaberne for unionen og VM-fonden, som traditionen tro ikke var blevet revideret. Det bliver de hurtigst muligt. Da Jørgen Korsgaard i sidste øjeblik var blevet forhindret i at komme til landsmødet måtte det accepteres at regnskabet for materiale-salget heller ikke kunne fremlægges på færdig form.
Deltagelsen i CIAM mødet marts 2000 i Lausanne blev dyrere end forventet. 
En del af Unionens og VM-fondens midler er blevet investeret bedre end tidligere, dette er dog sket på et ret sent tidspunkt, så renteindtægterne er ikke så høje som de kunne have været.

4. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog at Unionen får fremstillet nye trøjer af god kvalitet med det gamle bombekaster-logo. De vil blive solgt til medlemmerne med et tilskud fra Unionen på 50 kr pr. stk. Forslaget blev vedtaget.
Bestyrelsen foreslog at den nye hjemmeside fortsættes og at udgiften hertil (500 kr om året) optages på budgettet. Forslaget blev vedtaget.

5. Forslag angående FAI
Efter en diskussion af de danske FAI-forslags kranke skæbne på CIAM-mødet i marts 2000 blev det besluttet ikke at sende en repræsentant til mødet 2001. Der er risiko for at den verserende debat om eletronik i modellerne kan føre til at andre lande fremsætter forslag til drastiske begrænsninger i mulighederne, i så fald skal vi gøre vores indflydelse gældende dels gennem den danske delegerede ved CIAM-mødet (formodentlig en repræsentant fra RC-U), dels deltage i debatten på internet og i de internationale blade.

6. Forslag fra medlemmerne
Et forslag fra Jørgen Korsgaard om indførelse af en ny klasse P-40 som erstatning for P-15 blev vedtaget. Jens B Kristensen indarbejder den nye klasse i Unionens regelsæt.
Et forslag fra Jørgen Korsgaard om at ophæve samarbejdet med de andre unioner om Model-flyve Nyt blev ikke vedtaget.

7. Budget for perioden 1/10-99 til 30/9-2000
Karsten Kongstad fremlagde bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2000-2001. Der blev foreslået uændrede kontingenter, og forskellige udgifter vedtaget under pkt. 4 blev indarbejdet: Støtte til trøjer 1000 kr, udgifter til drift af web-sted 500 kr. Med disse tilføjelser blev budgetforslaget vedtaget.
I budgettet indgår 2000 kr i tilskud til VM-holdets deltagelse i 2001, det skal forstås som kompensation til holdet for at VM-fondens renteindtægter i år har været mindre end de burde, jfr. pkt. 3 ovenfor. De midler, som er til rådighed for holdet bliver derfor:

4000 kr overført fra 1999
7074 kr renteindtægter 2000
2000 kr tilskud fra FF-U
I alt 13000 kr 

Da deltager gebyret bliver ca. 2200 kr. pr deltager vil der således kunne gives maksimal tilskud til en holdleder plus op til 5 deltagere. Sender vi flere deltagere bliver støtten mindre.

8. Konkurrencekalender 2000
Kalenderen fastlægges, når FAI-kalenderen og evt. den svenske konkurrencekalender kendes.
Der skal igen søges om afholdelse af tre konkurrencer på Kongenshus Hede. 

9. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen: Tom Oxager, Hugo Ernst, Karsten Kongstad, Jens B. Kristensen og Jørgen Kors-gaard blev genvalgt. Desuden er distriktslederne Frank Dahlin og Henning Nyhegn medlemmer af bestyrelsen.

10. Valg af 6 aktive medlemmer til udtagelseskomiteen
Udtagelseskomiteen blev genvalgt: Peter Buchwald, Karsten Kongstad, Jens B. Kristensen, Henning Nyhegn, Tom Oxager, Frank Dahlin.

11. Valg af 2 revisorer
Thomas Røjgaard og Bo Nyhegn blev genvalgt.

12. Eventuelt

13. Fastsættelse af dato for næste års landsmøde.
Næste landsmøde afholdes 4. november 2001 i Fredericia.

Referent: Jens B. Kristensen