• 25. oktober 2020

Indhold

Landsmøde 2001

Mødet blev afholdt søndag 4. november 2001 i Fredericia Idrætscenter.

1. Valg af dirigent

Jørgen Korsgaard blev valgt, og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Tom Oxager omtalte først medlemssituationen, og kunne fortælle at medlemstallet er faldet lidt i det forløbne år. Fritflyvnings-Unionens økonomi er særdeles god.

Tom gjorde herefter rede for situationen omkring Modelflyve Nyt, hvor redaktøren Bent Aalbæk Nielsen trækker sig tilbage i løbet af foråret 2002. I årets løb har situationen omkring bladets fremtid desværre været temmelig kaotisk, dels fordi Linestyrings-Unionen ikke længere ønsker at benytte Modelflyve Nyt, dels fordi RC-Unionen i efteråret 2000 fremlagde nogle meget vidtgående forslag til strukturændringer i dansk modelflyvning. RC-Unionen foreslog at de tre unioner blev slået sammen til én, hvor fritflyvning og linestyring ville kunne indgå som underudvalg i stil med de udvalg, RC-Unionen allerede har. Der blev holdt bestyrelsesmøde i FF-Unionen i marts måned, hvor vi blev enige om at vi foretrak den nuværende struktur, idet vi mener at Dansk Modelflyve Forbund (DMF) giver os de nødvendige muligheder for samarbejdet om bl.a. Modelflyve Nyt samt evt. forhandlinger om optagelse i DIF. Efter en del turbulens i RC-Unionen (som en overgang faktisk havde meldt sig ud af både IS Modelflyve Nyt og DMF), er situationen nu tilbage ved det normale. Sagen har imidlertid haft som konsekvens at der endnu ikke er ansat en ny redaktør af Modelflyve Nyt.

Frank Dahlin har meddelt at han stopper som redaktør af Fritflyvnings-nyt, Jens B. Kristensen har overtaget jobbet fra og med nummer 1/2002.
Der har været en del aktivitet for at skaffe nye flyvemuligheder på Sjælland. 10-startskonkurrencen blev afholdt ved Eskildstrup mellem Ringsted og Haslev. En ansøgning om at få adgang til FSN Værløse er i første omgang blevet afvist, men de lokale fritflyvere har fundet en træningsplads i nærheden af Albertslund. I Jylland benyttes pladserne i Skjern, Skive og Kongenshus.

Repræsentanter for FF-U har medvirket ved forskellige udadvendte aktiviteter, bla modelflyveklubben Comets pilot-træf. 
Sidste år blev det vedtaget at få trykt nye t-shirts med den gamle bombekaster-vittighedstegning. Efter begivenhederne d. 11. september anses motivet for at være uheldigt, så disse t-shirts vil ikke blive solgt. 
Til VM i USA deltog kun Henning Nyhegn fra Danmark, og Henning blev en flot nr. 12 i F1A. Der har været dansk deltagelse i en lang række world-cup konkurrencer, den bedste placering var Jes Nyhegns 2.plads i Majtävlingen i Uppsala. 

Den indenlandske aktivitet har været god i den forstand at en del stævner er blevet gennemført, men dårligt vejr lagde kraftige begrænsninger på både deltagerantal og præstationer. DM måtte i første omgang aflyses, men et alternativt DM blev gennemført to uger senere.

Under debatten om beretningen oplyste Henning Nyhegn at der er indløst lidt flere sportslicenser i år: 14 imod 13 i 2000 og 11 i 1999.

3. Regnskabet.

Karsten Kongstad gennemgik de reviderede regnskaber for unionen og VM-fonden. 

Under debatten om regnskabet blev det af Hugo Ernst nævnt at vi i vores love burde ændre betegnelsen 'revisor' til 'regnskabskonsulent' (og at 'lovene' burde hedde 'vedtægter'). Da dette imidlertid kun har betydning for foreninger som arbejder under fritidsloven, har ordvalget på nuværedne tidspunkt ingen reel betydning for os.

4. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog at FF-Unionen i 2002 vil give tilskud til medlemmer, som ønsker at købe hjemhentnings-transmittere til deres modeller, efter følgende system:

Til indkøb af første transmitter gives 500,- kr i tilskud. Til 2. og 3. transmitter gives 300,- kr i tilskud. Medlemmer som har tre eller flere transmittere i forvejen kan ikke få tilskud. 

Forslaget blev vedtaget.

Ordningen administreres af Jørgen Korsgaard, og hensigten er at tilmeldinger til ordningen, og betaling af det resterende beløb, skal være foretaget inden d. 1. marts 2002.

Henning Nyhegn lovede at skrive en vejledning i vedligeholdelse af batterier og vedligeholdelse af mekaniske timere.

5. Forslag angående FAI

FF-Unionen har ingen forslag til fremsættelse på næste års CIAM-møde.

6. Forslag fra medlemmerne

Ingen.

7. Budget for perioden 1/10-2001 til 30/9-2002

Karsten Kongstad fremlagde bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2001-2002. Der blev foreslået uændrede kontingenter. Budgetforslaget blev vedtaget.

Tom har indsendt en ansøgning til Friluftsrådet. 

8. Konkurrencekalender 2002

Der skal igen søges om afholdelse af tre konkurrencer på Kongenshus Hede. 

Nordic Cup bliver formodentlig genoptaget med FF-Unionen som konkurrencearrangør, idet Herbert Hartmann (S) har tilbudt at stå for den øvrige del af arrangementet. Bo Nyhegn er koordinator fra dansk side. Et evt. overskud fra konkurrencen deles 50:50 mellem svenskerne og os, den danske del af overskuddet vil blive brugt til at støtte de danske landshold til EM og senere VM.

Foreløbige datoer: Begynderweekend 24-26 maj, sommerlejr 8-13 juli, Jyllandsslag 13-14 juli. Resten af kalenderen fastlægges, når FAI-kalenderen kendes.

9. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen: Tom Oxager, Hugo Ernst, Karsten Kongstad, Jens B. Kristensen og Jørgen Korsgaard blev genvalgt. Desuden indtræder distriktslederne i bestyrelsen. Ny distriktsleder i øst er Bo Nyhegn, Frank Dahlin fortsætte i distrikt vest.

10. Valg af 6 aktive medlemmer til udtagelseskomiteen

Følgende blev valgt: Peter Buchwald, Karsten Kongstad, Jens B. Kristensen, Bo Nyhegn, Tom Oxager, Frank Dahlin.

11. Valg af 2 revisorer

Thomas Røjgaard blev genvalgt. Som ny revisor valgtes Steen Agner.

12. Eventuelt

Henning fortalte fra VM i Californien.

13. Fastsættelse af dato for næste års landsmøde.

Næste landsmøde afholdes søndag d. 3. november 2002 i Ringsted.

Referent: Jens B. Kristensen

Konstituering af bestyrelsen.

Referat af møde i bestyrelsen for Fritflyvnings-Unionen i Danmark den 13. november 2001. Mødet blev afviklet telefonisk.

Eneste punkt på dagsordenen var konstituering af bestyrelsen efter landsmødet den 4. november 2001. 

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Tom Oxager
Næstformand: Hugo Ernst
Økonomimedlem: Karsten Kongstad
Webmaster: Jens B. Kristensen
Materialer, Modelflyvenyt: Jørgen Korsgaard
Distriktleder Vest: Frank Dahlin
Distriktleder Øst: Bo Nyhegn