• 27. september 2020

Indhold

Landsmøde 2003

Mødet blev holdt i Fredericia Idrætscenter d. 9. november 2003

Referat v. Jens B Kristensen

1. Valg af dirigent. 

Jørgen Korsgaard blev valgt til dirigent, og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning 

Tom Oxager fortalte at medlemstallet er stabilt (det er faktisk steget en lille smule), økonomien er god og det har på mange måder været et aktivt år. 

Vi havde landshold af sted til VM i Ungarn. Vejrforholdene til VM var meget anderledes end forventet, idet både F1A og F1C-konkurrencerne blev præget af blæst og - navnlig - regn. Holdet klarede strabadserne. Bo Nyhegn blev nr. 10 i F1A efter flyoff - tillykke. FF-Unionen var igen (ved Bo Nyhegn m.fl.) vært for Nordic Cup, som i år havde fint vejr, og arrangementet fik ros fra flere sider. Af de større, hjemlige konkurrencer faldt 10-starteren lidt til jorden på grund af dårligt vejr og usikkerhed om flyvepladsen, men Jyllandsslaget og DM blev gennemført i fint vejr.

KDA har på vegne af et antal af de tilsluttede unioner søgt om optagelse i DIF, men ansøgningen er blevet afslået, endda i to omgange. Mulighederne for optagelse på et senere tidspunkt er dårlige.

På grund af det seneste finanslovsforlig falder tilskuddet til udsendelse af Modelflyve Nyt væk, det giver os en mindre ekstraudgift næste år.

Tom har haft kontakt til TRYG ang. vores udlandsforsikring, og det har vist sig at den bliver både billigere og nemmere at administrere, hvis vi blot er villige til at dækningsområdet indskrænkes til Europa. Bestyrelsen arbejder videre med sagen, der kom ingen indvendinger.
Flyvestation Vandel: Området er købt af Bregentved Gods, og vi kan godt få adgang til at benytte det - men det vil blive til en pris på ca. 4000 kr. for en weekend, hvilket formodentlig er urealistisk. 

3. Regnskabet

Karsten Kongstad forelagde på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab. Det er hensigten at investere en del af saldoen på unionens bankkonto i obligationer.

Under dette punkt foregik også en foreløbig diskussion af næste års budget, se under pkt.7.

4. Forslag fra bestyrelsen.

Der var ikke fremsat forslag til beslutning.

5. Forslag vedr. FAI 

Der var ikke fremsat forslag til beslutning. 

6. Forslag fra medlemmer

Tom Oxager forslog oprettelse af en klasse for katapultmodeller efter amerikansk forbillede. Forslaget blev vedtaget, Jens B Kristensen påtog sig at justere forslaget så andet end 1/6" bredt gummi må benyttes. 

7. Budget

Karsten Kongstad fremlagde bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2003-2004. Der blev foreslået uændrede kontingenter. 

Det blev vedtaget at stoppe betaling af Walkie-talkie-licens, da den ikke længere svarer til vores behov.

Budgetforslaget blev herefter vedtaget.

8. Konkurrencekalenderen 

Kalenderen gøres færdig når den internationale kalender foreligger. Der var lidt diskussion om hvornår der skal placeres konkurrencer på Kongenshus, idet vi ikke må kommer der i de første uger af juni, og et Jyllandsslag placeret i juli let kommer i klemme mellem World-Cup konkurrencerne i Sverige og Frankrig samt EM i Rumænien. Som foreløbig dato vedtog vi at søge om sidste weekend i juni (Jyllandsslag) samt en vårekonkurrence i maj. Nordic Cup planlægges til 5. juli, og vil igen blive koblet sammen med den svenske Scania Cup.

9. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen blev genvalgt: Tom Oxager, Hugo Ernst, Karsten Kongstad, Jens B. Kristensen og Jørgen Korsgaard. Begge distrikter har fået nye distriktsledere: Steen Agner (øst) og Kristian H. Andersen (vest), de indtræder automatisk som medlemmer af bestyrelsen.

10. Valg af udtagelseskomite

Udtagelseskomiteen blev genvalgt: Peter Buchwald (formand), Karsten Kongstad, Jens B. Kristensen, Bo Nyhegn, Tom Oxager, Frank Dahlin.

11. Valg af 2 revisorer 

Thomas Røjgaard blev genvalgt, som ny revisor valgtes Per Grunnet. Betegnelsen 'revisor' er i denne forbindelse forældet, og et ændringsforslag til FF-Unionens vedtægter vil hurtigt blive udarbejdet. Det fremsættes så som forslag på næste landsmøde. Det drejer sig kun om modernisering af sprogbrugen på dette samt enkelte andre punkter.

12. Eventuelt 

På baggrund af bl.a. afslaget på KDA's ansøgning op optagelse i DIF bad Tom Oxager om en diskussion af fremtiden - hvad gør vi nu, hvor optagelse i DIF tilsyneladende er udelukket. Toms holdning var at vi stopper vores forsøg på at blive optaget, og det tilsluttede landsmødet sig. Der blev bl.a. stillet spørgsmålstegn ved, om ved en evt. optagelse ville have ressourcer (folk) til at påtage sig de ekstra organisatoriske opgaver. Derefter fik vi en nyttig snak om deltagerantal ved konkurrencerne, medlemsrekruttering og så videre. De danske konkurrencer, bortset fra DM, er trængt af de attraktive World-Cup-konkurrencer i vores nabolande.

13. Fastsættelse af dato for næste års landsmøde

Næste landsmøde afholdes 7-11-2004 i Ringsted.

Konstituerende møde i bestyrelsen, 9-11-03

Umiddelbart efter landsmødet blev bestyrelsen konstitueret således:

Formand: Tom Oxager, næstformand Hugo Ernst, økonomimedlem Karsten Kongstad. Disse tre udgør forretningsudvalget. Øvrige arbejdsopgaver er uændrede: Jørgen Korsgaard tager sig af Modelflyvenyt og materialesalg, Jens B. Kristensen er webmaster og redigerer Fritflyvnings-nyt. Desuden er distriktslederne medlemmer af bestyrelsen.

Referent: Jens B. Kristensen