• 29. oktober 2020

Indhold

Landsmøde 2004

Landsmøde 7. november 2004, Ringsted

Referat v. Jens B Kristensen

1. Valg af dirigent. 
Jørgen Korsgaard blev valgt til dirigent, og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning 
Tom Oxager fortalte at medlemstallet er steget lidt, og økonomien er god. 
Årets aktiviteter har været plaget af dårligt vejr og deraf følgende, lav deltagelse. Kun ved Jyllandsslaget var vejret fint, men tidspunktet tæt på Scania Cup og Nordic Cup var uheldigt.
Vi håber at folk er sultne efter flyvning næste år!
Herefter fortalte Tom om sin, Henning og Jes Nyhegns tur til USA. 
KDA skifter generalsekretær. Tom nævnte muligheden for et nærmere samarbejde med Dansk Svæveflyver Union, fordi det måske kan være en vej til optagelse i DIF og måske også en måde at få adgang til en række flyvepladser samt klubliv i svæveflyveklubberne.
Tom meddelte at han ikke længere ønsker at være formand (eller sidde i bestyrelsen), og fortalte at Per Grunnet er villig til at overtage posten.

Under den efterfølgende debat blev Tom takket for sin indsats som formand!

Ellers bestod diskussionen mest af debat om et evt. samarbejde med Dansk Svæveflyver Union.

3. Regnskabet
Karsten Kongstad forelagde på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen.
På forrige landsmøde var bestyrelsen blevet bedt om at undersøge om Unionens love skulle justeres for at modernisere visse formuleringer. Bestyrelsen har undersøgt sagen, og der er ingen grund til ændringer. 

5. Forslag vedr. FAI 
Der var ikke fremsat forslag til beslutning. 

6. Forslag fra medlemmer
Ole Vestergaard havde indsendt ni forslag til debat. 

1) Diplomer. Diplomer findes allerede, men aktiviteten har været lav. Nye vil blive trykt / udprintet.
2) Pokaler. Ole foreslog "genudsendelse" af gamle vandrepokaler, eller indkøb af nye, til DM og de andre "store" konkurrencer. Karsten Kongstad foreslog, at vi i stedet etablerer en side på Unionens websted med navne på tidligere DM-vindere, som forløber for en 'hall of fame'. Karstens forslag blev vedtaget, Ole prøver at samle oplysningerne ind.
3) Startkort? Et godt startkort eksisterer, men det skal udbredes til distriktslederne.
4) Medlemsskabsformer? Vi har allerede et bredt udvalg. Det blev fremhævet at medlemmer af flere unioner kan framelde sig Modelflyvenyt-abonnement gennem FF-Unionen.
5) Medaljer og præmier? Forslaget blev behandlet sammen med punkt 2. Hugo Ernst foreslog, at Unionen indkøber engangspokaler eller medaljer til konkurrencerne. Hugos forslag blev vedtaget/anbefalet.
6) Hjemmesiden. Medlemsliste bringes ikke på webstedet pga. registerloven. Ole tilbød at oprette en webside med et billedgalleri, Jens B. Kristensen lovede at link hertil vil blive bragt på ffu.dk så snart det eksisterer. Ole foreslog et link til DMI (vejret), det vil blive tilføjet listen af link på ffu.dk.
7) Lovene. Ole spurgte, om der er behov for justeringer. Det mente forsamlingen ikke.
8) PR. Ole foreslog mere systematisk omtale i lokalaviser mm. Steen Agner omtalte sin og andres indsats ved Comet-træf i København, Tom mente at man skal være forsigtig med at invitere pressen, hvis der ikke foregår noget, det er værd at skrive om. Som modsætning hertil viste Ole udklip fra lokalaviser i Vejle om det nye initiativ omkring Vejle fritflyvningsklub. Per Grunnet foreslog at et gammelt initiativ med at skrive standardtekster m. billeder til brug ved henvendelser til pressen blev gjort færdigt. Dette fik naturligvis landsmødets fulde opbakning.
9) Ole foreslog mere klare målsætninger for Unionens fremtidige arbejde. En kort debat fulgte, uden konkrete vedtagelser.

7. Budget
Karsten Kongstad fremlagde bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2004-2005. Der blev foreslået uændrede kontingenter. 
Budgetforslaget blev herefter vedtaget med en bemærkning om at bestyrelsen kan tillade ekstra udgifter hvis de er relevante, idet et mindre underskud ikke vil være noget problem.

8. Konkurrencekalenderen 
Kalenderen gøres færdig, når den internationale kalender foreligger. Som foreløbig dato for Jyllandsslag på Kongenshus vedtog vi at søge om næstsidste weekend i maj, herudover søges om en vårkonkurrence. Jørgen Korsgaard nævnte, at der har været talt med F3J og F3A-flyvere om et samarbejde. Nordic Cup planlægges til 4. juli, og vil igen blive koblet sammen med den svenske Scania Cup. Sommerlejr uge 28, begynderweekend sidste weekend i maj.

9. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen blev valgt således: Per Grunnet, Hugo Ernst, Karsten Kongstad, Jens B. Kristensen og Jørgen Korsgaard. Distriktsleder i øst er Steen Agner, i vest Ole Vestergaard, de indtræder automatisk som medlemmer af bestyrelsen.

10. Valg af udtagelseskomite
Udtagelseskomiteen blev genvalgt: Peter Buchwald (formand), Karsten Kongstad, Jens B. Kristensen, Bo Nyhegn, Tom Oxager, Frank Dahlin.

Da Frank ikke var til stede, skal han lige spørges først, Lars Buch Jensen blev derfor valgt som suppleant.

11. Valg af 2 revisorer 
Thomas Røjgaard blev genvalgt, som ny revisor valgtes Lars Buch Jensen. 

12. Eventuelt 
I England er man gået over til en 2-grams-regel for gummi til start af katapultmodeller. Overvejes til næste år.
Jørgen Korsgaard ønsker ikke længere at være redaktør af FF-stof til Modelflyvenyt. Efter mild kritik for Jørgens måde at annoncere sin afgang i bladet, fik han fortjent hyldest for sin store indsats på området i mange, mange år. Per Grunnet tilbød at overtage hvervet - på et vist niveau, så længe han har lyst.
Ole spurgte, om det var en ide at genindsende ansøgning til friluftstrådet om støtte til et konkret projekt, Tom mente ikke at det ville nytte noget.

13. Fastsættelse af dato for næste års landsmøde
Næste landsmøde afholdes 13-11-2005 i Fredericia

Konstituerende møde i bestyrelsen, 7-11-04 

Umiddelbart efter landsmødet konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Per Grunnet
Næstformand: Hugo Ernst
Økonomimedlem: Karsten Kongstad

Disse tre udgør forretningsudvalget.

Andre hverv:

Webmaster, FF-Nyt: Jens B. Kristensen
Materialesalg: Jørgen Korsgaard.

Desuden er distriktslederne medlemmer af bestyrelsen.