• 21. oktober 2020

Indhold

Landsmøde 2006

Landsmøde 2006, Ringsted

Referat v. Jens B Kristensen

1.                 Valg af dirigent.

Karsten Kongstad blev valgt til dirigent. Den endelige indkaldelse til mødet var blevet udsendt for sent i forhold til fristen angivet i lovene. Per Grunnet erkendte dette, men mindede om at tid og sted for mødet har været kendt i et år, og at dagsordenen også har været kendt, idet den er fastsat i lovene.

2.                 Formandens beretning

Per Grunnet aflagde beretningen, og startede med at omtale konkurrenceaktiviteten. Der er afholdt 4 konkurrencer i Danmark i år, mest vest for Storebælt, og DM havde bedre deltagerantal end vi har set i mange år. Desuden har FF-Unionen været for Nordic Cup på pladsen i Rinkaby, Sverige. Internationalt havde vi et tremandshold til VM i F1A, Bo og Henning Nyhegn var i flyoff til Swedish Cup i hhv. F1A og F1C, og for nuværende ligger Henning nr 4 i F1A Worldcup efter et meget aktivt år. Der har desuden været dansk deltagelse i en hel del Worldcup-konkurrencer. Derimod er vi dårlige til at rapportere konkurrenceresultaterne til formanden.

Der har desværre været lidt uklarhed omkring konstitueringen af udtagelseskomiteen i år. Bladene: Modelflyvenyt udkommer regelmæssigt, FF-Nyt efter behov, foreløbig to gange i år. DMF: CL-Unionen vil gerne have nye vedtægter, men der er ikke sket noget i sagen.

Medlemstallet er omkring 80, en lille stigning i forhold til sidste år. Stigningen skyldes bl.a. den nye Vejle Fritflyvnings Klub. Organisatorisk præges vi stadig af mangel på arbejdskraft. Det ville være dejligt hvis flere ville være med til at tage ansvaret og dermed bakke dansk fritflyvning op.

Til sidst kommenterede Per et par vedtagelser fra sidste års landsmøde: Ordningen med tilskud til kørsel over Storebælt og Øresund er blevet brugt, men ikke så meget som håbet. Der er blevet arbejdet på at finde en egnet F1A-model at købe til en talentfuld junior, men den rigtige løsning er ikke fundet endnu. Der arbejdes på sagen 

Herefter var beretningen til debat. Jens B. Kristensen (undertegnede) forstod ikke Pers bemærkning om uklarhed i konstitueringen af UT, idet Jens mente at være valgt til formand i begyndelsen af 2006. Det lader til at være en kommunikationsfejl mellem Jens og Peter Buchwald, som efterfølgende har givet anledning til lidt forvirring.

En diskussion om bladene m.m. fra sidste år blev genoptaget. Skal vi stadig udsende FF-Nyt med posten til medlemmerne? Skal vi have et mere interaktivt websted, hvor medlemmer kan lægge indlæg, meddelelser, udveksle erfaringer og føre debat? Sidste år blev det drøftet at etablere en mailservice, skal den ide genoptages? Der opstod konsensus om at nedlægge FF-Nyt, og etablere en mere interaktiv hjemmeside. Bestyrelsen lovede at tage sig af det. Diskussionen blev genoptaget under eventuelt.

3.                 Regnskabet

Thomas Røjgaard forelagde på bestyrelsens vegne regnskabet, som desværre endnu ikke er revideret, det vil ske snarest. VM-fonden har igen i år et underskud på grund af en kursregulering.

4.                 Forslag fra bestyrelsen

Der var ikke fremsat forslag til beslutning.

5.                 Forslag vedr. FAI

Der var ikke fremsat forslag til beslutning. Henning Nyhegn orienterede om de russisk-ukrainske forslag til ændring af modelspecifikationerne.

6.                 Forslag fra medlemmer

Der var indsendt forslag fra Ole Vestergaard samt Henning og Bo Nyhegn.

 

  1. Dirigenten konstaterede at Oles forslag nr 1 (juniorklasser til alle konkurrencer) reelt ikke var et forslag, og debat om det blev flyttet til eventuelt.
  2. Ole forslog at sidste års projekt om indkøb af en færdig F1A-model blev ændret på en række punkter. Ole foreslog at FF-Unionen efter behov indkøber færdige F1A-vinger fra Istvan i Ungarn, baseret på Astro-Max, Klimax eller Line-Up  konstruktionerne. Projektet skulle løbe i perioden 2007-2009.

Diskussionen gik dels på om det i det hele taget er en god ide at FF-Unionen betaler modeller til de yngre medlemmer, dels på om træ-modeller, som Ole foreslog, er det rigtige (det mente flertallet ikke). På forslag fra Bo Nyhegn endte debatten med en beslutning om at indkøbe én færdig, moderne kulfiber-F1A, der som 'klubmodel' kan gå på omgang mellem klubber og andre interesserede, som vil træne i at flyve med en moderne model. FF-Unionen forvalter ordningen, når modellen er anskaffet.

  1. Ole havde fremsat ét, Henning og Bo Nyhegn et andet, forslag til nye udtagelsesregler for landsholdet. Da Oles var det mest vidtgående blev det behandlet først.

Oles forslag gik ud på at landsholdet i fremtiden skal udtages ud fra resultaterne i tre bestemte konkurrencer, nemlig Jyllandsslaget, den danske World Cup (Nordic Cup) og DM, med et pointsystem som det kendes fra udtagelsesreglerne i Sverige. Desuden foreslog Ole at udtagelsesterminen ændres til 30/9 i stedet for nu kalenderåret. Motivet for forslaget var dels en styrkelse af de danske konkurrencers betydning, dels øget gennemsigtighed i udtagelsen.

Oles forslag blev ikke vedtaget, dog vedtog vi at ændre udtagelsesperioden til 1/10-30/9 i stedet for at bruge kalenderåret.

Desuden vil grundlaget for årets udtagelse (de anvendte konkurrenceresultater) blive offentliggjort på tabelform.

  1. Derefter diskuteredes Henning og Bo Nyhegns forslag, som (i sammendrag) gik ud på at landsholdinteresserede i fremtid skal indsende ansøgning om udtagelse til udtagelseskomiteen 14 dage før landsmødet, og samtidig dokumentere deres konkurrenceresultater.

Debatten om forslaget indeholdt argumenter for og imod. Argumenterne for var at ordningen ville lette udtagelseskomiteens arbejde, og forebygge unødvendige indvendinger mod deltagerlisten. Argumentet imod var, at landsholdet hermed ikke længere er noget, man udtages til, men noget, man tilmelder sig. Forslaget blev vedtaget med stemmetallene 7 for, 6 imod.

 7.                 Budget

Thomas Røjgaard fremlagde bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2006-2007. Der blev foreslået uændrede kontingenter. Udgifterne vedtaget under punkt 6 blev indarbejdet. Det betyder, at der næste år bliver et planlagt, mindre underskud, men det har vi råd til.

Budgetforslaget blev herefter vedtaget.

8.                 Konkurrencekalenderen

Ole forelagde distriktsledernes udkast til kalender, som gøres færdig, når den internationale kalender foreligger.

Steen Agner spurgte, om vi igen i år vil samarbejde med 'Oldtimerne' om fælles DM, det vil vi gerne. Men vi vil ikke ændre på konkurrenceformen (periodernes antal m.m.) af denne grund.

Ole spurgte om der var interesse for at arrangere indendørs DM i Vejle, det var der.

9.                 Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen blev genvalgt således: Per Grunnet, Hugo Ernst, Thomas Røjgaard, Jens B. Kristensen og Jørgen Korsgaard. Distrikt Øst fik valgt ny distriktsleder, nemlig Lars Buch Jensen, i vest har Leif Nielsen afløst Ole Vestergaard. Lars og Leif indtræder automatisk som medlemmer af bestyrelsen.

10.                 Valg af udtagelseskomite

Som ny udtagelseskomite blev valgt: Peter Buchwald, Karsten Kongstad, Jens B. Kristensen, Bo Nyhegn, Steen Agner, Kristian H. Andersen.

11.                 Valg af 2 revisorer

Lars Buch Jensen og Rasmus Ernst blev genvalgt.

12.                 Eventuelt

Ole havde indsendt en liste med ideer til den kommende bestyrelses arbejde. Medaljeindkøb, diplomer, vandrepokaler til juniorklasserne blev drøftet, og muligheden for at anskaffe medaljer som kan købes fra materialsalget blev nævnt. Præmier m.m. skal fortsat finansieres over startgebyrerne.

Peter Buchwald fremviste et udkast til et virtuelt FF-klubhus, han har oprettet i 'Google Groups'. Det vakte stor interesse, og bestyrelsen vil studere muligheden nærmere. Det kan vise sig at være den rigtige måde at gøre FF-Unionens websider mere 'proaktive'.

Steffen omtalte et planlagt Internationelt F1A Symposium, som vil blive holdt i Roskilde d. 6. januar.

13.                 Fastsættelse af dato for næste års landsmøde

Næste landsmøde afholdes 11-11-2007.

Konstituerende møde i bestyrelsen, 14-11-06

Umiddelbart efter landsmødet blev bestyrelsen konstitueret således:

Formand: Per Grunnet, næstformand Hugo Ernst, økonomimedlem Thomas Røjgaard. Disse tre udgør forretningsudvalget. Øvrige arbejdsopgaver er uændrede: Jørgen Korsgaard tager sig af materialesalg, Jens B. Kristensen er webmaster. Desuden er distriktslederne medlemmer af bestyrelsen.