• 28. oktober 2020

Indhold

Landsmøde 2007

Afholdt søndag den 11. november 2007 i Fredericia idrætscenter med deltagelse af 21 af unionens medlemmer.

Formanden Per Grunnet bød velkommen og gav udtryk for stor glæde ved at se så mange kunne afse en søndag, og havde lyst til at deltage i det organisatoriske arbejde på en skøn novemberdag, der i øvrigt bød på perfekt flyvevejr.

1. Valg af dirigent.
Uden videre small-talk kastede formanden Landsmødet ud i dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent som Jørgen Korsgaard fik tilkæmpet sig retten til at bestride. JK konstaterede med stor tilfredshed at Landsmødet var lovligt varslet og således beslutningsdygtigt - på papiret ihvertfald - hvorefter undertegnede tabte kampvalget om referentopgaven.

2. Formandens beretning.

Herefter aflagde formanden beretning som blev vedtaget af forsamlingen.
Undervejs havde formanden peget på de gode sportslige resultater der var blevet præsteret i årets løb, men beklagede samtidig at rapportering fra arrangementerne stadig lader meget tilbage at ønske.
Formanden havde løftede øjenbryn i f.t. den kritik der havde fulgt i kølvandet af udsættelsen af årets DM i Skjern, men fandt at det, altandet lige, jo var et udtryk for medlemmernes engagement og passionerede ønske om at mødes - uanset vejrgudernes lunefulde efterårsstemning. Erik Knudsen kunne oplyse, at der igen vil være muligheder for at benytte Amagerskolens lokaler til overnatning. Referenten kan, udenfor referat, bemærke at jeg, da jeg jo netop var arrangør af det famøse DM, under denne debat i mit stille sind nynnede melodien "I did it my way" og ville gøre det igen - altså udsætte DM - hvis omstændighederne gentog sig, mest udfra en ide om at det er et DM i fritflyvning og ikke et DM i at fortælle fritflyvningsrøverhistorier.

Tydeligt upåvirket af referentens dagdrømme fortsatte formanden sin beretning med store roser til årets velbesøgte F1A-symposium hos Steffen Jensen i Roskilde, hvor verdensmesteren Per Findahl og Finske Jari Valo beredvilligt øste ud af deres erfaringer udi h.h.v. at blive verdensmester og flyve med buntmodeller. Også Steffen Jensens Coq au vin blev besunget.

I relation til årets bestyrelsesarbejde betegnede formanden det som - ordret citeret: "Uvant aktivt."
Deri lå det faktum, at der i år har været hektisk aktivitet i arbejdet med at afdække interessen i - og mulighederne for - at de tre modelflyveunioner - FF-u, CL-u og RC-u skulle samles under én paraply, og formanden forberedte på denne baggrund Landsmødet på senere at skulle forholde sig til resultatet af disse sondringer.

3. Regnskab
Thomas Røjgaard fremlagde årets reviderede regnskab for Fritflyvningsunionen, der udviste en fornuftig balance (altså regnskabet) mellem indtægter og udgifter, hvilket også kunne konstateres i f.t. VM-fonden.
Thomas høstede anerkendelse for regnskabets gennemskuelighed og det arbejde han havde lagt i frembringelsen, hvorefter Landsmødet godkendte regnskaberne.

4. Forslag fra bestyrelsen
.
Som proklameret under formandens beretning, havde bestyrelsen et enkelt forslag til Landsmødet, nemlig at der arbejdes videre med:

- At Fritflyvningsunionen slutter sig sammen med RC-unionen, Linestyringsunionen og Dansk Modelflyve Veteranklub til én forening, der repræsenterer al organiseret modelflyvning i Danmark og som er tilsluttet såvel KDA som FAI.

Formanden redegjorde for tankerne bag ideen og understøttede sin fremlæggelse med en veritabel tæppebombning af de uforvarende Landsmødedeltagere med papirer der afdækkede:

- Baggrunden og proces
- Hvad der vil ske ved sammenslutningen
- Argumenter for og imod sammenslutningen
- Forslag til vedtægter for et fremtidigt DMF
- Redegørelse for Eliteudvalg og styringsgrupper.

Landsmødet kvitterede for forslaget ved en skriftlig afstemning der udviste 19 stemmer for forslaget, 1 stemme mod, og en blank stemme.

Landsmødet havde dog betænkeligheder i f.t. fremtidige fælles forsikringsordninger, og betonede vigtigheden af opretholdelsen af de privilegier vi i dag nyder i f.t. udenlandske aktiviteter, ingen krav til godkendelse af flyveplads m.m. Alt i alt var der udtalt tilfredshed med den for fritflyvningsunionen eksisterende forsikringsordning og der blev givet et opdrag til "sammenlægningsudvalget" om at søge forsikringsordningen fastholdt i f.m. en fremtidigt sammenlægning.

Endvidere efterlyste Landsmødet et "skellet" for hvorledes fritflyvnings-styringsgruppen organisering kunne formes i den nye sammenhæng, hvortil formanden pegede på muligheden for at kopiere Fritflyvningsunionens nuværende struktur over i FF-styregruppen.

Som økonomisk indskud i en fremtidig fælles organisation, erlægger de tre unioner et beløb svarende til et beløb pr. medlem, der er ens for de tre unioner. Beløbet er i en størrelsesorden svarende til det beløb der fremkommer, når den "fattigste" union deler sin formue med antallet af medlemmer.

Det efterlader Fritflyvningsunionen i den situation, at der skal gøres seriøse tiltag for at afdække mulighederne for at formøble restformuen, og Landsmødet bad "sammenlægningsudvalget" udarbejde et katalog der løste denne opgave, både i relation til FF-unionens formue, men også i forhold til VM-fonden.

Landsmødet påpegede den fordel der kunne være ved at forhandle med KDA om et kollektivt medlemskab, dvs. en ordning der dækker alle medlemmer af DMF, så vi virkelig er mange, når vi skal forhandle med myndigheder og interesseorganisationer. Endvidere ønskede landsmødet - om muligt - en eller anden form for tilbud om passivt medlemskab - dels af hensyn til veteranerne og dels af hensyn til vore egne ikke-aktive medlemmer.

Formanden skitserede herefter det videre forløb i processen og varslede, at der i løbet af vinteren ville foregå videresonderinger, der ville sætte Landsmødet i stand til at træffe en definitiv afgørelse om sammenlægning/opløsning ved et ekstraordinært landsmøde medio 2008.

5. Forslag vedr. FAI
Her var der ingen forslag..

6. Forslag fra medlemmerne.
Det var der til gengæld her!

Ole Vestergaard havde foreslået at der ydes tilskud på kr. 4.000,- til sommerlejren. Eftersom sommerlejrens arrangør ikke var synderligt interesseret i pengene, men langt hellere så at flere deltog i lejren, trak Ole forslaget tilbage.

Rasmus Ernst havde foreslået at nedlægge Google-gruppen, men eftersom der ikke umiddelbart er et alternativt chat-room og at der i lyset af sammenlægningsovervejelserne må forudses en begrænset videre levetid for Google-gruppen samt at der egentlig ikke var udbredt utilfredshed med forumet, blev forslaget forkastet.

Ole Vestergaard havde fremsendt et forslag til nye udtagelsesprincipper efter pointsystem, hvilket, trods dirigentens irettesættelser, affødte tydelige mishagsytringer fra enkelte landsmødedeltagere, der dog efter en længere - og til tider overordentlig følelsesladet debat - dog modstræbende måtte vedgå, at Oles forslag gav muligheden for at fremsætte et ændringsforslag, der kunne afskaffe sidste års beslutning om at aspiranter til landsholdet, skulle indsende en ansøgning om at komme i betragtning.
Landsmødet forkastede Ole´s forslag, men vedtog med betydeligt flertal at "ansøgningsordningen" skulle afskaffes.

7. Fremlæggelse af budget.
Thomas Røjgaard fremlagde næste års budget for Fritflyvningsunionen, der udviste en fornuftig balance (altså budgettet) mellem indtægter og udgifter, hvilket også kunne konstateres i f.t. VM-fonden.
Thomas høstede anerkendelse for budgettets gennemskuelighed og det arbejde han havde lagt i frembringelsen, hvorefter Landsmødet godkendte budgetterne.

8. Konkurrencekalender 2008
Distriktslederne fremlagde konkurrencekalenderen og betonede, at ikke alle datoer var verificeret i f.t. World-cupkonkurrencer og ikke alle flyvepladser var reserveret til datoerne, hvorfor en hvis omstillingsparatvillighed var fordret. Samtidig blev det bekendtgjort, at der stadig var mulighed for at pynte sig med en konkurenceledertittel til enkelte indenlandske konkurrencer. Der blev orienteret om planer for at afholde DM sammen med vores nordiske brødre i Sverige, når de afholder SM (Svenske Mesterskaber - ikke sado……..) hvilket samtidig også åbnede muligheden for ved samme lejlighed at holde Nordiske Mesterskaber.

9. Valg af bestyrelsen
Ved året valg til bestyrelse var der optræk til tumult, da det viste sig, at der var lige ved at være flere kandidater end der var bestyrelsespladser. Efter nogen overvejelse blev enkelte kandidaturer dog trukket tilbage og en ny bestyrelse så dagens lys med følgende konstituering:

Formand: Karsten Kongstad
Næstformand: Hugo Ernst
Økonomi: Thomas Røjgaard
Materialer: Jørgen Korsgaard
Medlem: Kristian Andersen

Distriksleder Øst Lars Buch
Distriksleder Vest: Leif Nielsen

Jens B. Kristensen vil blive bedt om fortsat at varetage funktionen som web-master
Per Grunnet tilknyttes bestyrelsen som "konsulent" i f.m. sammenlægningsovervejelserne.
Peter Buchvald varetager opgaven med at drive sekretariatet.

10. Valg af 6 aktive medlemmer til udtagelseskomiteen.
Kravet om at udvalgets medlemmer skulle være aktive blev debatteret, men konklusionen blev at ordet "aktive" skulle fortolkes bredest muligt, derfor valgtes:

Peter Buchvald som formand
og
Kristian Andersen, Bo Nyhegn, Jens B. Kristensen, Karsten Kongstad og Ole Vestergaard som medlemmer med Leif Nielsen som suppleant.

11. Valg af revisor
Rasmus Ernst og Lars Buch blev under stående ovationer genvalgt som revisorer, dog for sidstnævntes vedkommende med den klausul, at han måtte finde en måde at håndtere en eventuel habilitetskonflikt, idet han også bestrider en bestyrelsespost. Lars Buch lovede brødebetvunget at løse dette.

12. Eventuelt
Lars Buch Jensen høstede stor anerkendelse for det arbejde han i løbet af året har udført i f.m. afdækning af mulighederne for nye flyvepladser i distrikt øst.
Lars redegjorte for arbejdet og udleverede første del af en fyldestgørende rapport, der konkluderede at de bedste muligheder p.t. findes på Lolland og på sigt i Værløse. Lars blev opfordret til at arbejde videre med mulighederne.

13. Næste års Landsmøde
Næste års landsmøde blev fastlagt til den 16. november i Ringsted, medmindre et eventuelt ekstraordinær Landsmøde i løbet af sommeren skulle overflødiggøre det.

Herefter var et bevæget Landsmøde 2007 tilendebragt, og dirigenten takkede i almindelighed forsamlingen for, hvad han med lidt god vilje mente at kunne kalde for "god ro og orden", men i særdeleshed den afgående formand, for det store arbejde han havde lagt i arbejdet omkring sammenlægningsovervejelserne og den måde informationsstrømmen i forløbet var formidlet videre til Unionens medlemmer - og selvfølgelig, for den tid, hvor han har bestridt posten som Unionens formand.