• 25. september 2020

Indhold

Det første Årsmøde referat i Modelflyvning Danmark

Referat af første Landsmøde i Fritflyvning Danmark Søndag den 16. november 2008 i Ringsted.

Mødet startede planmæssigt kl. 10.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, som i år tilfaldt Jørgen Korsgaard.  Jørgen Korsgaard delte de sidste gamle FF-unions klistermærker ud til de fremmødte og kunne derefter konstatere forsamlingen var blevet indkaldt i ordentlig tid og vi var beslutningsdygtige. Deltagere på mødet var: Karsten Kongstad, Hugo Ernst, Jørgen Korsgaard, Thomas Røjgaard, Lars Buch Jensen, Peter Buchwald, Bo og Henning Nyhegn, Frede Juhl, Rasmus Ernst, Sten Agner, & Poul Buch Jensen.

Af ikke deltagende kan nævnes Leif Nielsen, som på dagen repræsenterede FF-Danmark i eliteudvalget og Ole Vestergaard havde en hospitalsindlæggelse i den nære familie. Øvrige afbud har referenten ikke præcise underretninger om.

Formand Karsten Kongstad gik dernæst til fremlæggelse af en kortfattet beretning over de fine resultater dansk fritflyvning har opnået det forløbne år.

Hjemmesiden www.ffu.dk bliver holdt i live et år endnu, idet der vil være en overføringsperiode til den nye fælles hjemmeside, hvor den skal have en backup funktion. Derefter lukkes den. Jens B. Kristensen hjælper til med denne proces.

Næste års kontingent er besluttet til at være 500 kr. fordi vi gerne vil signalere vi er med 100 % fra starten i Modelflyvning Danmark. En nyhed for fritflyvere er mulighed for familiemedlemskaber, hvor første familiemedlem betaler 100 % kontingent og efterfølgende kun 50 % kontingent.

Tom Oxager skal hjælpe til på forsikringsområdet i Modelflyvning Danmark, hvor Tom har speciel indsigt.

Leif Nielsen bliver vores repræsentant i Elite udvalget.

Formanden viste et udpluk af de forskellige logoer som havde deltaget i logo-konkurrencen og der var bred enighed om det endelige valg var godt. Eneste pudsighed var modellens rygflyvning.

Dernæst var der kommentarer til beretningen.

Henning Nyhegn oplyste VM bliver i Kroatien vest for Ljubljana, hvor man har en græsmark på 3x4 km. Konkurrencedato bliver sidst i juli.

Bo Nyhegn oplyste Nordic cup bliver i begyndelsen af juli.

Karsten Kongstad oplyste Værløse flyveplads måske bliver til noget fordi, den planlagte udstykning til byggegrunde er stoppet.

Jørgen Korsgaard orienterede om Rødekro flyveplads, som han benytter til trimning, når de store fly ikke flyver.

Lars Buch Jensen orienterede dernæst kort om flyveplads undersøgelsen på Lolland-Falster flyveplads, som desværre havde vist sig udsigtsløse fordi den på de mulige benyttelsestidspunkter kunne erstattes af Skjern Enge & fordi det kunne koste penge samt indebære besvær med tilladelser.

Dernæst blev formandens beretning godkendt med bifald.

Thomas Røjgaard gennemgik dernæst regnskabet, som lignede forrige års regnskab. Dog var det værd at bemærke sig at kontingentindtægterne er faldet fra 28.000 til 22.000 pga. færre medlemmer. Regnskabet blev godkendt under forudsætning af den endelige revidering er foretaget snarest.

Næste punkt var gennemgang og godkendelse af de nye vedtægter for Fritflyvning Danmark samt statutter for Fritflyvning Danmarks Fond. Punktet blev som forventet langvarigt, hvor der undervejs blev ændret i tekstoplægget. Alternativ forslag B blev vedtaget med mindre ændringer. En markant ændring i ordvalget er udskiftningen af ordet generalforsamling med årsmøde. Til sidst var der så mange ændringer at det var vanskeligt at overskue det hele samlet.  Derfor skriver Thomas Røjgaard ændringerne ind og fremsender derefter til Lars Buch Jensen, som kvalitetssikrer.  

Forsamlingen vedtog derfor de forelagte nye vedtægter samt statutter for Fritflyvning Danmarks fond - med diskuterede ændringer - under forudsætning af Thomas og Lars slipper helskindet gennem finpudsningsprocessen. Hold fast på jeres notater til de endelige vedtægter er klar.

Vedrørende forslag fra bestyrelsen var der ingen og der var heller ingen forslag vedrørende FAI.  Dog orienterede Henning Nyhegn om at 20 sekunders reglen muligvis bliver lavet om til en 10 sekunders regel for at dæmme op for RDT umiddelbart efter en dårlig bunt i F1A.

Forslag vedrørende Modelflyvning Danmark var der ingen af, men man kan jo sige vedtægter havde en del at gøre med MFD.

Forslag fra medlemmer. Her meddelte Formanden at der ikke var indkommet nogen forslag, men at Jens B Kristensen selv har foreslået at han opretholder www.ffu.dk endnu et år. Dette "forslag" blev godkendt af alle.

Budgettet blev meget simpelt og i hovedtrækkene lignede det de foregående med store ændringer. Kontingentet for Fritflyvning Danmark bliver sat til 0 kroner i 2009, idet der opkræves 500 kroner fra Modelflyvning Danmark og al økonomi i forhold til landsholdet falder bort. I samme forbindelse nedlægges materiale lageret og det blev besluttet at dele det ud til interesserede medlemmer. Det var vigtigt så mange som muligt fik adgang til materialerne og derfor fik de tilstedeværende lov til at tage ting de kunne bruge. Henning Nyhegn fik ni portioner motorgummi i kommission og vil afregne med unionen når det lykkes at blive solgt. Henning vil dog forespørge hos danske Wakefield-flyvere om der skulle være interesse for en enkelt portion gummi. Lars Buch Jensen opbevarer resterne, som på nuværende tidspunkt omfatter Salzer flies, ukurante kul lister, 2 timere, kul bagkropsrør samt diverse.

Konkurrencekalenderen blev ikke fremlagt af Lars Buch Jensen, idet den i år skal afstemmes med den internationale FAI kalender, som frigives i januar. Dog vides det allerede nu at:

Jyllandsslaget nok bliver på Kongenshus i maj/juni,

Nordic og Swedish Cup ligger primo juli,

VM ligger ultimo juli,

DM ligger i september på Skjern Enge og

der bliver vår konkurrencer, samt høst konkurrencer på de jyske heder.

Konkrete datoer kommer i januar måned.

I bestyrelsen afløste Peter Buchwald Kristian H. Andersen som bestyrelsesmedlem. Distriktsledere forblev uændrede. Jørgen Korsgaard fortsætter men nu uden ansvar for materialelageret.

Lars Buch Jensen bliver ny fritflyvning redaktør i Modelflyvenyt i stedet for Per Grunnet. En stor tak skal lyde til Per for den periode han påtog sig hvervet.

I udtagelseskomiteen indtrådte Jørgen Korsgaard i stedet for Kristian H. Andersen.

Valg af 2 revisorer. Henning Nyhegn afløser Lars Buch Jensen som revisor.

Under eventuelt blev det oplyst at der den 17. januar bliver inviteret til seminar i Steffen Jensens hus og emnet bliver de nye danske Elektroniske timere og underholdning om F1Q. Peter Buchwald var meget tæt på at love timer-gruppen kan frigive programmer samt timer specifikationer til mødet, således at håbefulde F1A flyvere kan gå i gang med arbejdet.

Næste års møde blev datosat til den 8. november 2009.

Efter mødet var færdigt blev landsholdet offentliggjort som følger:

F1A: Leif Nielsen, Ole Vestergaard og Lars Buch Jensen. Reserver blev Henning Nyhegn, Karsten Kongsted og Steffen Jensen.

F1C: Henning Nyhegn, som mener der kan findes to yderligere til F1C holdet.

Referent: Lars Buch Jensen