• 26. september 2020

[tidy error]

Det andet årsmøde referat i Modelflyvning Danmark

Årsmøde i Fritflyvning Danmark

Afholdt den 8. november 2009 i Fredericia

Deltagere: LBJ, LN, TR, KK, PB, HE, HN, TO, FD, RE og BJ

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog TO som ordstyrer, hvilket forsamlingen tiltrådte.

TO konstaterede at årsmødet var varslet retmæssigt og således beslutningsdygtigt, hvorefter han gav ordet til formanden, der aflagde beretning i henhold til dagsordenens pkt. 2

2. Formandens beretning:

KK orienterede bredt om de aktiviteter, der i årets løb havde været i MDK-regi og kunne bl.a. be­rette, at der havde verseret en længere debat om det nye fælles logo.

Forsikringsmæssigt har der verseret en overgangsordning, hvor Fritflyvningsunionens gamle for­sikringsordning kørte sideløbende med MDK´s forsikringsordning. MDK har nu opsagt FFU's for­sikringsordning og MDK's forsikring skulle være fuldt dækkende for vores fritflyvningsaktivite­ter. Tom Oxager tjekker sammen med Karsten Kongstad, at vi er lige så godt forsikret som før sam­men­lægningen af unionerne.

KK ville kontakte sekretariatet for at få endelig bekræftet, at der ikke skal indberettes særskilt ved udenlandsaktiviteter. Indtil den nye forsikring er helt på plads skal alle, der ønsker at deltage i u­den­landske konkurrencer sende besked til Karsten - pr. mail eller brev.

KK orienterede om at der er etableret et nyt sekretariat i MDK, og at det umiddelbare indtryk her­af er meget positivt.

Der er indgået et nærmere samarbejde med Friluftsrådet med henblik på at sikre model­fly­ve­plad­ser for RC-folket.

Linestyringsfolket har arbejdet for at MDK knytter bånd til DIF, men har, som så mange før dem, konstateret at det er "opadbakke". Ønsket om at komme under DIF-vinger var affødt af en ide om at kunne trække på de træningsfaciliteter, DIF tilbyder sine medlemsorganisationer.

Det overvejes p.t. om disse træningsfaciliteter - f.eks. mentaltræning, konkurrenceafvikling og teambuilding - kunne opnås i andet regi - f. eks sammen med Dansk Svæveflyveunion, der er medlem af DIF. Forslaget vil blive taget op i eliteudvalget.

Der er i en årrække blevet arbejdet på at udgive en modelflyvehåndbog, men dette arbejde er nu sat på "stand by". Det overvejes at udgive materialet som artikler i Modelflyvenyt.

I MDK fortsætter det samarbejde, der i RC-Unionen var blandt de nordiske lande.

I forbindelse med den nye hjemmeside, har det vist sig nødvendig at uddanne 12 moderatorer for at sikre en lødig tone på nettet.

Efter ovenstående orientering bad KK LN orienter om forløbet af budgetlægning i Eliteudvalget.

LN fortalte at budgetforslaget udmundede i at FDK havde "bedt" om kr. 22.000,- til deltagelse i VM og kr. 4.400,- til kørselstilskud (Bropenge) til Nordic Cup. Herudover forsyner MDK landsholdet med "uniform" og betaler alle FAI-licenser. LN påpegede at ovennævnte alene var et budgetfor­slag, og at han ikke var bekendt med om budgettet efterfølgende var blevet godkendt. KK kunne oplyse, at budgetforslaget var godkendt på repræsentantskabsmødet i 2009.

Herefter gav KK ordet til LBJ for en kort orientering om arbejdet som grenredaktør på Model­fly­ve­nyt. LBJ fortalte om en velfungerende redaktion, der havde stor fokus på kompetenceudvikling blandt grenredaktørerne, og fremhævede bl.a. indkøbet af avanceret fotoudstyr som en væsentlig løftestang til engagementet.

LBJ pegede bl.a. på at nogle af resultaterne med fotoseancerne kunne ses på YouTube. Søg på Bunt F1A Height Gain (morsom optagelse med et smukt vue ud over vestegnen og stemningsfuld fuglekvidder).

Lars vurderede selv at Fritflyvning var flot repræsenteret i Modelflyvenyt og proklamerede, at der fortsat vil være spændende artikler og konkurrencereferater at finde i bladet.

For tiden arbejder Lars med at opbygge MDK's FF-Web-side med henblik på at udfase FFU.dk

KK gennemgik herefter årets aktiviteter i felten:

KK noterede at der i år har været 18 medlemmer med konkurrenceresultater, og at der er 4 dan­ske­re repræsenteret på World-cup ratinglisten, med LBJ som den højest rangerende på en 93´en­de plads.

Efter endt beretning blev formanden afæsket medlemstallet. Efter sammenlægning tæller fritfly­ver­ne i omegnen af 65 medlemmer (det har efter mødet vist sig at tallet er 56).

Herefter godkendte forsamlingen formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab:

Thomas Røjgaard gennemgik regnskabet for 2009 der vedlægges dette referat. Thomas gjorde op­mærksom på at regnskabet ikke indeholdt en hensættelse til indskud i MDK. En udgift i omeg­nen af kr. 50.000.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4. Forslag fra bestyrelsen

Der var ikke fremlagt nogen forslag fra bestyrelsen

5. Forslag vedr. FAI

Der var heller ikke fremlagt forslag i relation til FAI

6. Forslag vedr. MDK

Der var heller ikke nogle forslag vedrørende MDK.

7. Forslag fra medlemmerne.

KK har på egne vegne - i samdrægtighed med bestyrelsen - dog uden at det er et egentligt be­sty­rel­sesforslag - fremlagt forslag om, at der ydes tilskud til medlemmers køb af den af Jes Nyhegn ud­viklede elektroniske timer.

Årsmødet vedtog, at der kunne ydes 1 tilskud på en af følgende tre timerløsninger:

1. 2.500 kr. til indkøb af udstyr til 1 model: Nyhegntimer, med tilhørende lipo batteri 2 celler, USB kabel, lader 2 celler, power adapter til lader, kasse til lader samt montage. Samlet pris 3.450 kr. Hvis man kun køber dele af denne pakke, kan man maksimalt opnå tilskud på 75 % af udgiften.

2. 1.500 kr. til indkøb af Ken Bauer Stand Alone timer til RDT: Modtager, lipo batteri 1 celle, RDT sender, lader 1celle, power adapter 1 celle. Samlet pris 2.095 kr. Hvis man kun køber dele af denne pakke, kan man maksimalt opnå tilskud på 75 % af udgiften.

3. 75 % af udgiften til indkøb af valgfri elektronisk timer til anvendelse i andre modelklasser end F1A. Max tilskud 2.500 kr.

Jes Nyhegn vil være behjælpelig med montage af Nyhegntimeren ved Weekend kursus i Hillerød.

Det blev understreget at udstyret var til eget brug og ikke måtte videresælges med fortjeneste.

Bestyrelsen kan disponere inden for en ramme på 40.000 kr.

8. Forslag til budget for 2010

Thomas Røjgaard fremlagde budgetforslag for 2010. I lyset af KK´s forslag til e-timer og RDT-køb blev budgettet "trimmet".

Budgetforslaget i sin endelige og vedtagne form vedhæftes dette referat.

9. Konkurrencekalender.

Distriktslederne gennemgik forslaget til konkurrencekalenderen - i store overordnede linjer - og foreslog henholdsvis at vårkonkurrencerne blev afholdt i den første halvdel af 2010 mens høst­konkurrencerne blev henlagt til sidst på året. Samtidig blev det foreslået at Jyllandsslaget afvikles i Jylland, og at der bliver holdt DM i september - i Danmark. Distriktslederne tilkendegav at kon­kur­rencekalenderen vil blive skåret helt skarpt til, når de præcise datoer for årets Worldcup-kon­kur­ren­cer bliver offentliggjort.

Forsamlingen bifaldt, om end lidt tøvende, forslaget.

10. Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen for 2010 blev valgt med følgende medlemmer, der efter årsmødet konstituerede sig som følger:

Karsten Kongstad Formand

Hugo Ernst Næstformand

Peter Buchwald UT-bagmand

Thomas Røjgaard Økonomimand

Lars Buch Jensen Redaktør og WEB-mand

Leif Nielsen Distriktsleder og Eliteudvalgsmand

11. Valg til udtagelseskommiteen:

Til udtagelseskommiteen blev følgende medlemmer valgt:

Peter Buchwald Formand

Ole Vestergaard

Karsten Kongstad

Frank Dahlin

Hugo Ernst

12. Valg af revisorer

Under stående ovationer blev revisorerne Henning Nyhegn og Rasmus Ernst genvalgt.

13. Eventuelt:

Her blev der fremsat et forslag til bestyrelsen om at overveje ved næste årsmøde at fremsætte for­slag om muligheden for at slanke organisationen evt. i form af at samle distriktslederopdelingen for øst og vest, et levn der stammer fra før etableringen af Storebæltsbroen, der øjensynligt er kom­met for at blive.

14. Næste møde:

Blev aftalt til at skulle foregå den 14. november 2010 i Ringsted

Herefter konstaterede dirigenten at årsmødet var gennemført, takkede for god ro og orden og gav UT-formanden ordet for en kort bemærkning.

PB oplyste om UT-resultatet.

I 2010 afholdes EM i Tyrkiet, det vides p.t. dog ikke hvornår og hvor.

PB gennemgik præmisserne for udtagelse af årets landsholdsdeltagere, der kom til at bestå af:

F1A: 1 Lars Buch Jensen

2 Leif Nielsen

3 Karsten Kongstad

 

1R Steffen Jensen

2R Jes Nyhegn

 

F1B 1 Bjarne Jørgensen

2 Jens B. Kristensen

 

F1C 1 Henning Nyhegn

2 Hugo Ernst

Ref. LN.