• 26. september 2020

Indhold

Årsmøde referat 2011

Referat af generalforsamlingen i Fritflyvning Danmark, d. 6. november 2011

 

Efter at formanden havde budt velkommen til de 10 fremmødte, gennemførtes mødet efter den udsendte dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er ifølge vedtægterne følgende:

Valg af dirigent.   Til såvel dirigent som referent valgtes Steffen

Formanden aflægger beretning.   Beretningen blev i den version som er vedhæftet dette referat godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsens økonomimedlem forelægger revideret regnskab for  regnskabsåret, der sluttede den 30/9 d.å.

Thomas Røjgaard gennemgik regnskabet, som udviser et overskud på d.kr. 1.269,48. Regnskabet blev underskrevet af revisorerne og godkendt af generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen - ved Karsten - havde bedt om at få tildelt et rådighedsbeløb på d.kr. 10.000,- som i løbet af det kommende år skulle kunne bruges til forskellige aktiviteter, der har til hensigt at give bedre konkurrenceresultater til danske fritflyvere. Efter nogen debat hvor det blev understreget, at forslaget IKKE er isoleret rettet mod F1A , blev forslaget vedtaget.

Forslag vedrørende FAI .   Peter Buchwald redegjorde for de væsentligste af de regeljusteringer der er gennemført. Det drejer sig væsentligst om justeringer i F1Q, samt om justeringer i reglerne for World Cuppen. Redegørslen er vedhæftet dette referat.

Forslag vedrørende Modelflyvning Danmark.   Intet

Forslag fra medlemmer (skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage - for   lovændringsforslag dog senest 6 uger - inden generalforsamlingen). Bestyrelsen   offentliggør forslagene senest 7 dage før generalforsamlingen).   Bjarne Jørgensen havde foreslået, at alle fremtidige DM'er skal afholdes på Skjern Enge. Der var udelt enighed om at Skjern Enge er den bedste plads vi har tilgang til i Danmark, og at DM i 2012 skal afholdes på denne plads hvis vi kan få adgang til Amagerskolen (og finde en konkurrenceleder), men forslaget blev forkastet, da Generalforsamlingen ikke ønskede at binde sig for al fremtid.

Bestyrelsen forelægger budgetforslag for perioden 1/10 d.å. til 30/9 næste   år.   Thomas Røjgaard fremlagde et budgetforslag der viser et underskud på d.kr. 7.400,-. Forslaget blev vedtaget. Det noteres i denne forbindelse, at "Timertilskuds-projektet" fortsat er aktivt, således at medlemmer som endnu ikke har købt en elektronisk timer med støtte, kan gøre det også i 2012.

Distriktslederne forelægger konkurrencekalender for det efterfølgende kalenderår.  Der blev ikke fremlagt en kalender, da de konkrete datoer først kan fastlægges når den internationale konkurencekalender er kendt. Det forventes, at der skal være DM i september på Skjern Enge, samt at der skal være Jyllandsslag på Kongenshus Hede i juni. Bjarne Jørgensen blev nyvalgt som distriktsleder for Vest, og han vil forsøge at mobilisere alle gode kræfter i aktiviteter og arrangementer.

Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen (alle medlemmer er valgbare, genvalg   kan finde sted). Derudover indtræder de to distriktsledere i bestyrelsen. Hvis   der inden for det sidste år ikke er valgt distriktsleder i et distrikt, vælges   denne af generalforsamlingen. Det præciseres, at bestyrelsen består af 7  medlemmer, da distriktslederne er fødte medlemmer.   De 5 valgte medlemmer - som er: Karsten Kongsted, Peter Buchwald, Hugo Ernst, Thomas Røjgaard og Lars Buch Jensen - var alle villige til genvalg, og da ingen ønskede at overtage nogen af bestyrelsespladserne, blev de genvalgt med applaus. Leif Nielsen fortsætter ikke som distriktsleder, og Bjarne Jørgensen indtræder i bestyrelsen som Distriktsleder for Vest, mens der ikke er nogen Distriktsleder i Øst.

Valg af 6 aktive medlemmer til udtagelseskomiteen, der konstituerer sig med formand.  Ole Vestergaard har ønsket at udtræde af udtagelseskommiteen, og Bjarne Jørgensen valgtes i stedet. Herefter består udtagelseskommiteen af: Peter Buchwald (formand), Karsten Kongstad, Lars Buch Jensen, Hugo Ernst, Bjarne Jørgensen og Steffen Jensen.

Valg af 2 revisorer.   Henning Nyhegn og Rasmus Ernst genvalgtes som revisorer

Eventuelt (her kan ikke fremsættes forslag til beslutning).   Henning Nyhegn refererede fra Bisonette Cup of Denmark som netop er afholdt i Californien. Stævnet var en stor succes, og vi har fået stor tak for at have "stillet vores ene World Cup til rådighed".

Fastsættelse af dato og sted for næste års generalforsamling. Der blev ikke besluttet en konkret dato, men næste generalforsamling skal afholdes på Sjælland den første søndag efter at sidste World Cup konkurrence er afholdt.

 

Referent

Steffen Jensen