• 26. september 2020

Indhold

Årsmøde referat 2012

Landsmøde i Fritflyvning Danmark, søndag d. 11. november

Deltagere: Hugo, Henning, Steen, Peter Buchwald, Lars, Thomas, Peter Rasmussen, Karsten, Steffen

Dagsorden for mødet:

  1. Valg af dirigent. Steffen blev valgt til dirigent og referent, og konstaterede at Landsmødet var indkaldt rettidigt i forhold til vedtægterne.

 

  1. Formanden aflægger beretning. Karsten aflagde en detaljeret beretning over årets aktiviteter. Beretningen er vedlagt dette referat som bilag. Beretningen blev taget til efterretning.

 

  1. Bestyrelsens økonomimedlem forelægger revideret regnskab for regnskabsåret, der sluttede den 30/9 d.å. Thomas gennemgik regnskabet, som faktisk var undertegnet af begge revisorer! Regnskabet er vedlagt dette referat som bilag. Regnskabet blev taget til efterretning

 

  1. Forslag fra bestyrelsen. A) Lars Buch ønsker forslag til forbedringer af Fritflyvning Danmarks hjemmeside: Hjemmesiden blev gennemgået, og der fremkom forskellige anbefalinger til mindre justeringer som Lars implementerer. Lars fik ros & tak for sit arbejde med siden. B) Fritflyvningsredaktør Lars Buch/formanden ønsker en drøftelse af foreningens mål med og indsatser i Modelflyvenyt: Der var enighed om at vi får relativt stor eksponering i Modelflyvenyt, og det var der tilfredshed med. Der var ønske om flere billeder i tilknytning til referater og artikler, og da dette jo kræver at der foreligger brugbare fotos, blev alle opfordret til at huske et knipse lidt når de er af sted på tur. For at få mere indhold som ikke er referater blev alle opfordret til finde på emner, som det kunne være relevant at skrive om, og Lars blev opfordret til at tegne nogle abonnementer på internationale tidsskrifter, som der så evt. vil kunne sakses i. C) Formanden ønsker en drøftelse af målsætning for næste års konkurrencedeltagelse: Der var enighed om at aktiviteten i klasse F1A i 2012 har været glædelig og tilfredsstillende, der var på samme måde et stort ønske om at få øget aktiviteten i F1B og F1C, men der blev ikke aftalt konkrete understøttende aktiviteter. D) Formanden ønsker en drøftelse af hvorledes holdindsatsen kan styrkes: Der var enighed om at holdarbejdet i alle klasser kan og bør forbedres. Metoden bør være, at der deltagerne imellem i god tid inden stævner indgås klare aftaler om hvorledes samarbejdet på polen og med eventuelle hjælpere skal være. Emnet forventes drøftet på de kommende klubmøder. E) Formanden ønsker en drøftelse af anvendelse af opsamlede midler i foreningen: Diskussionen blev kædet sammen med Lars Buchs forslag. Der var enighed om, at vi ikke har interesse i at have en større formue, hvis det kan skabe øget aktivitetsniveau at sætte nogle af midlerne i spil. Ud over de individuelle midler som der kan ansøges om, blev det besluttet, at Peter kan få refunderet udgifterne til etablering af et termiksnusningsudstyr, som alle vil kunne have glæde af. F) Forslag fra medlem af bestyrelsen, Peter Buchwald, om at interessegruppen Fritflyvning Danmark melder sig ind i DGI: Der var stor opbakning til forslaget, og Formanden bemyndigedes til at afklare hvorledes det praktisk kan gennemføres

 

  1. Forslag vedrørende FAI. Der var ingen forslag vedrørende FAI

 

  1. Forslag vedrørende Modelflyvning Danmark. Der var ingen forslag vedrørende Modelflyvning Danmark

 

  1. Forslag fra medlemmer. Der var indkommet to forslag: Bjarne Jørgensen havde foreslået følgende: "For at blive udtaget til landsholdet med tilskud fra Modelflyvning Danmark skal man have deltaget i minimum 2 konkurrencer i Danmark inden for det sidste år. Andre der ønsker at blive udtaget betaler selv". Efter en livlig debat blev forslaget sendt til afstemning, hvor det blev forkastet med 8 stemmer imod, en blank stemme og ingen stemmer for. Lars Buch Jensen havde foreslået at "ordningen med tilskud til anskaffelse af 1 elektronisk timer udvides, så hvert medlem kan få tilskud til 2 timere". Forslaget blev omformuleret til følgende ordlyd, hvorefter det blev enstemmigt vedtaget. "Ethvert medlem af Fritflyvning Danmark kan ansøge formanden om et tilskud på op til 1500,- kroner til anskaffelse af relevant fritflyvningsgrej efter eget valg. Forudsætningen for at få tilskuddet er, at det indkøbte vil blive benyttet i konkurrencesammenhæng i 2013."

 

  1. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for perioden 1/10 d.å. til 30/9 næste år. Thomas gennemfik budgetforslaget som blev godkendt. Alle er bevidste om, at beslutningerne under punkt 7 vil få regnskabet for 2013 til at afvige betydeligt fra budgettet.

 

  1. Distriktslederne forelægger konkurrencekalender for det efterfølgende kalenderår. Bjarne Jørgensen har foreslået følgende 3 konkurrencer i Distrikt vest: Vårkonkurrence på Randbøl hede d. 14. april, Jyllandsslag på Kongenshus hede d. 26. maj og DM på Skjern enge d. 14.-15. september. Kalenderen blev vedtaget med det forbehold at datoerne kan rykkes, når den internationale FAI kalender er kendt.

 

10.  Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen (alle medlemmer er valgbare, genvalg kan finde sted). Derudover indtræder de to distriktsledere i bestyrelsen. Hvis der inden for det sidste år ikke er valgt distriktsleder i et distrikt, vælges denne af generalforsamlingen. Det præciseres, at bestyrelsen består af 7 medlemmer, da distriktslederne er fødte medlemmer. Alle nuværende medlemmer var villige til genvalg, og de blev valgt med applaus. Peter Rasmussen indvilligede i at blive distriktsleder for Øst, så han indtræder som nyt medlem i bestyrelsen, som konstituerede sig præcis som i 2012. Bestyrelsen ser herefter således ud: De 5 valgte medlemmer er: Karsten Kongstad, Peter Buchwald, Hugo Ernst, Thomas Røjgaard og Lars Buch Jensen. De to distriktsledere er Bjarne Jørgensen og Peter Rasmussen.

 

11.  Valg af 6 aktive medlemmer til udtagelseskomiteen, der konstituerer sig med formand. Alle nuværende medlemmer var villige til genvalg, og de blev valgt uden modkandidater. Udtagelseskommiteen konstituerede sig med Peter Buchwald som formand. Udtagelseskomiteen består herefter af: Peter Buchwald (formand), Karsten Kongstad, Lars Buch Jensen, Hugo Ernst, Bjarne Jørgensen og Steffen Jensen

 

12.  Valg af 2 revisorer. De to nuværende revisorer som er Rasmus Ernst og Henning Nyhegn blev genvalgt.

 

13.  Eventuelt (her kan ikke fremsættes forslag til beslutning). Der var intet til behandling under dette punkt.

 

14.  Fastsættelse af dato og sted for næste års generalforsamling. Næste års landsmøde afholdes d. 10. november. Da det er forventningen at 80% af de fremmødte vil være fra Sjælland, afholdes mødet i Ringsted.

 

Herefter lukkede dirigenten det officielle landsmøde og takkede for nogenlunde god ro og orden……

 

Refrent: Steffen Jensen. D. 12. november 2012