• 26. september 2020

Detaljer

Begivenhedstype: Andet

Link til mere info

Årsmødereferat 2013

Dato: Søndag d. 10. november 2013

Generalforsamling i Fritflyvning Danmark d. 10. november 2013 afholdt i Fredericia
Til stede: Rasmus Ernst, Hugo Ernst, Frede Juel, Jørgen Korsgaard, Frank Dahlin, Bjarne Jørgensen, Peter Rasmussen, Peter Buchwald, Steffen Jensen, Karsten Kongstad, Thomas Røjgaard, Henning Nyhegn, Kjeld Kristiansen
1. Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Steffen Jensen
2. Formanden aflægger beretning.
Karsten gennemgik den beretning som er vedlagt som bilag.
3. Bestyrelsens økonomimedlem forelægger revideret regnskab for regnskabsåret, der sluttede den 30/9 d.å.
Thomas gennemgik det reviderede regnskab som er vedlagt som bilag.
4. Forslag fra bestyrelsen.
På generalforsamlingen i 2012 besluttede vi bl.a. at "Ethvert medlem af Fritflyvning Danmark kan ansøge formanden om et tilskud på op til 1500,- kroner til anskaffelse af relevant fritflyvningsgrej efter eget valg. Forudsætningen for at få tilskuddet er, at det indkøbte vil blive benyttet i konkurrencesammenhæng i 2013.
Bestyrelsen foreslår, at vi åbner op for, at de medlemmer, der ikke har gjort brug af tilskudsmuligheden i 2013, kan nå at gøre det i løbet af 2014. Altså sådan at der kan ydes tilskud på 1.500 kr. for grej anskaffet i 2013 eller 2014, der vil blive benyttet i konkurrencesammenhæng i 2013 eller 2014.
Begrundelse for forslaget: Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der er medlemmer, der har misforstået kravet om, at grejet skulle benyttes i konkurrencesammenhæng i 2013.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. Forslag vedrørende FAI.
Der er forslag om at ønske en regelændring vedr. brændstof til F1C, så der fremover kun kan benyttes syntetisk olie.
Forslaget fremsættes overfor FAI.
6. Forslag vedrørende Modelflyvning Danmark.
Der var intet til behandling under dette punkt.
7. Forslag fra medlemmer (skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage - for lovændringsforslag dog senest 6 uger - inden generalforsamlingen). Bestyrelsen offentliggør forslagene senest 7 dage før generalforsamlingen).
Forslag a) fra Bjarne Jørgensen om ændring af de regler om udtagelse af FF-landshold, der blev udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Afsnittet om: Hvis det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig antal kandidater --- o.s.v.
Udgår!!
Begrundelse: Det er en hån mod de, der opfatter modelflyvning som sport og som flyver meget for at blive udtaget --- når andre blot kan tilmelde sig.
Hvis dette ikke vedtages stilles følgende forslag b): Udtagelse foregår ved at de 3 første, der tilmelder sig i hver klasse, er udtaget!
Forslaget medførte en lang og livlig debat! Forslaget blev ikke vedtaget, med der blev gennemført to afstemninger. For det første blev det vedtaget, at resultater ALTID har forrang for andre ting, såsom meritter. Det blev endvidere vedtaget, at udtagelseskommiteen gerne må udtage interesserede til ledige holdpladser HELT uden resultater.
Forslag fra Steffen Hjorth Jensen om at DM og Jyllandsslaget afvikles som 2 et-dages stævner i samme weekend. Gerne en sommerweekend på en af hederne i Jylland.
Begrundelse: Med forslaget forventes det at kunne trække flere deltagere end det nuværende set-up, og så er sommervejret ofte bedre end efterårsvejret.
Det aftaltes, at der i 2014 arrangeres DM plus Jyllandsslag på Kongenshus Hede en forsommer weekend som ikke kambolerer med internationale stævner (der stiles efter weekenden d. 31. maj og 1. juni). Distrikt øst står for arrangementet, Bjarne sørger for tilladelse til at benytte pladsen.
8. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for perioden 1/10 d.å. til 30/9 næste år.
Det fremlagte budgetforslag blev godkendt.
9. Distriktslederne forelægger konkurrencekalender for det efterfølgende kalenderår.
Når den internationale kalenderforeligger fastlægges datoen for DM/Jyllandssslaget hvorefter den offentliggøres.
10. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen (alle medlemmer er valgbare, genvalg kan finde sted). Derudover indtræder de to distriktsledere i bestyrelsen. Hvis der inden for det sidste år ikke er valgt distriktsleder i et distrikt, vælges denne af generalforsamlingen. Det præciseres, at bestyrelsen består af 7 medlemmer, da distriktslederne er fødte medlemmer.
Alle nuværende medlemmer var villige til genvalg, og de blev valgt med applaus. Peter Rasmussen indvilligede i at fortsætte som distriktsleder for Øst og Bjarne Jørgensen som distriktsleder i Vest. Bestyrelsen konstituerede sig præcis som i 2012. Bestyrelsen ser herefter således ud: De 5 valgte medlemmer er: Karsten Kongstad, Peter Buchwald, Hugo Ernst, Thomas Røjgaard og Lars Buch Jensen. De to distriktsledere er Bjarne Jørgensen og Peter Rasmussen.
11. Valg af 6 aktive medlemmer til udtagelseskomiteen, der konstituerer sig med formand.
Alle nuværende medlemmer var villige til genvalg, og de blev valgt uden modkandidater. Udtagelseskomiteen konstituerede sig med Steffen Jensen som formand. Udtagelseskomiteen består herefter af: Peter Buchwald, Karsten Kongstad, Lars Buch Jensen, Hugo Ernst, Bjarne Jørgensen og Steffen Jensen (formand).
12. Valg af 2 revisorer.
De to nuværende revisorer som er Rasmus Ernst og Henning Nyhegn blev genvalgt.
13. Eventuelt (her kan ikke fremsættes forslag til beslutning).
Hugo fremførte en stor tak fra F1C holdet til hjemhenterne ved VM, som ydede en stor indsats på dagen.
Jørgen glædede sig over gensynet med de fremmødte. Han følte sig helt tryg, da der ikke var nye ansigter.
Peter Rasmussen foreslog at der blev indkøbt en drone til modelfinding!
14. Fastsættelse af dato og sted for næste års generalforsamling
Generalforsamlingen i 2014 afholdes d. 9. november i Ringsted
Således under vor hånd og segl
S. Jensen, referent