• 26. september 2020

Indhold

Formandens beretning 2011

Fritflyvning Danmark

Formandens beretning på den ordinære generalforsamling, der blev afholdt søndag den 6. november 2011 kl. 10.00 på Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100 i Fredericia.

Info fra Modelflyvning Danmark

DIF: Modelflyvning Danmark har på ny forsøgt at gøre tilnærmelser til Dansk Idrætsforbund. Den primære begrundelse var at få adgang til de kurser, som DIF tilbyder deres elitesportsfolk. DIF har afvist ønsket. Eliteudvalget har nu et kur­sus i eget regi. Der er udbudt en inspirationsdag den 9. februar 2012. Her kan man mod en mindre delta­ger­betaling blive coachet af en tidligere topidrætsmand. Det kan man læse mere om i Modelflyvenyt nr. 5-2011.

Forsikring: Fra Modelflyvning Danmarks hjemmeside kan man nu printe forsikringsbetingelser og forsikringsbevis på engelsk. Sammen med medlemskortet kan dette ved udenlandske konkurrencer bruges som dokumentation for, at man er forsikret.

Online medlemsregister: Der er etableret og igangsat et nyt online medlemsregister. Thomas Røjgaard har lovet at orientere nærmere om registret.

Messestand: Modelflyvning Danmark ejer en messestand, som kan lånes. Dog skal man selv sørge (og betale) for, at videresende til den næste klub, der skal låne standen.

Elite: Der har været efterlyst en procedure for, hvorledes man opnår tilskud fra Eliteudvalget. Formanden for Elite­ud­val­get udarbejder et generelt skriv omkring emnet, som offentliggøres på webben. I den forbindelse har bestyrelsen un­derstreget, at det er Modelflyvning Danmarks klare ønske, at støtte elite­piloter til at opnå gode resultater.

SMS-service: Et forslag om at etablere en SMS-service er valgt fra af økonomiske grunde. SMS-servicen skulle bruges til hurtigt at orientere andre om at man var på vej på flyvepladsen.

Ros: Formanden roser bestyrelsen og sekretariatet for Modelflyvning Danmark for et værdifuldt arbejde.

Modelflyvenyt

Formanden roser Fritflyvning Danmarks grenredaktør, Lars Buch Jensen, for stor og vedholdende indsats for at o­ri­en­tere medlemmer og omverdenen om vores sport.

Konkurrencer

Peter Buchwald repræsenterede foreningen ved VM i Argentina. Han udfordrede ikke verdenseliten, men han gennem­førte og sikrede dermed, at vi fortsat er med ved mesterskaberne. Når EM afholdes i Italien næste år, forventer jeg en no­get stærkere repræsentation.

Worldcup- konkurrencerne har været besøgt noget flittigere. 15 medlemmer har fløjet worldcups i år. I alt har der været deltagelse i mindst 11 konkurrencer.

Der har herudover været deltagelse i udenlandske konkurrencer ved Møllen i Frankrig og Sunrise Cup i tilslutning til worldcup-konkurrencerne i Ilbesheim i Tyskland, de Svenske Mesterskaber og F1J i Poitou. Endvidere har flere medlemmer deltaget i andre fritflyvningsaktiviteter.

Der er kun registreret resultat af en enkelt udendørs konkurrence på dansk jord, nemlig DM. Men der har været trænet flittigt på Randbøl hede og på Kræmmermarkedspladsen ved Hillerød. Og så har Steffen Jensen smugtrænet på naboarealer, som han stort set betragter som sine egne.

Der er gennemført et velbesøgt og yderst velarrangeret indendørs DM, som Ole Vestergaard fik stor ros for at have stået for.

Næste år afvikles 25 års jubilæumskonkurrence for Nordic Cup. Navnet på de første konkurrencer var - hvad flere sik­kert kan huske - Skandinavia Open. Vi har nu været så heldige, at også nordmændene vil deltage i worldcup­kon­kur­ren­cerne på Rinkabyfeltet ved Åhus i Sverige. Derfor vil konkurrencerne i 2012 omfatte:

Torsdag 5. juli : Swedish Cup

Fredag   6. juli : Danish Cup

Lørdag   7. Juli  : Småklasser

Søndag  8. juli  : Norwegian Cup

Mandag 9. juli : Reservedag

I hørte mig sige Danish Cup. Vi bliver nødt til at ændre navn på konkurrencen. Det ville være lidt problematisk at kalde vo­­res konkurrence for Nordic Cup under de nye omstændigheder.

Sverige og Norge har bedt Henning Nyhegn om at være overordnet konkurrenceleder for disse tre worldcups i 2012. Det har han accepteret, men har også hvisket mig i min øresnegl, at det ville være ganske hensigtsmæssigt, hvis jeg kunne overtale en anden til at påtage sig opgaven fra 2013.

Danmark har i 2011 - udover Nordic Cup - også stået for en worldcup-konkurrence  på Lost Hills i USA: Bissonette Cup of Denmark. Amerikanerne lånte dermed en konkurrence fra Danmark, så amerikanerne kunne få fire worldcups i 2011 mod kun 2 de foregående år. Reglerne er lavet om fra 2012, så der kan afholdes 3 worldcup-konkurrencer i ameri­ka. De nærmere regler vil Peter Buchwald komme ind på under næste punkt om FAI.

FAI

Der er vedtaget en regelændring for F1Q-modellerne, der begrænser energiforbruget til 5 joules pr. gram modelvægt. Det skulle gerne resultere i, at vi ikke længere skal være vidne til de F1C-lignende starter, som vi har set ved diverse World Cup-konkurrencer de seneste år. Regelændringen træder i kraft 1. januar 2012.

I Danmark har der været arbejdet målbevidst med netop denne regelændring. Peter, der har været primus motor, har lovet at supplere med yderligere oplysninger samt om andre regelændringer fra FAI-regi.

Trænerdebat

Forud for generalforsamlingen er F1A-flyverne blevet spurgt, om de var interesserede i, at der blev ansat en træner, der kunne hjælpe med at forbedre konkurrenceresultaterne. Som I kan se af debatten, har der bestemt ikke været udelt til­slut­ning til dét forslag. Til gengæld er der kommet rigtig mange andre konstruktive forslag til en forbedret konkurren­ceforberedelse.

Min konklusion på debatten blandt F1Aérne er at vi ikke skal ikke ansætte en træner. Hvis vi ønsker bedre resultater, er der imidlertid brug for en bedre og en mere systematisk forberedelse til konkurrencerne - både for så vidt angår model­ler og øvrigt udstyr og flyv­ning. Det skal dog være op til den enkelte at bede om råd og vejledning.

Under forslag fra bestyrelsen er der stillet forslag om at Fritflyvning Danmark stiller de nødvendige rammer til rådig­hed, eksempelvis:

at skaffe ressourcepersoner, der vil stille sig til rådighed for dem, der ønsker råd og vej­led­ning.

  1. at skaffe ressourcepersoner, der kan instruere i højtstartteknik samt termikflyvning.
  2. at yde støtte til kørsel og bropenge
  3. i vintersæsonen at arrangere møder f.eks. hver 14. dag (Henning Nyhegn har givet tilsagn om at stille Industrivænget 28 til rådighed) med f.eks. følgende emner:
    1. check af modeller og højtstartliner
    2. instruktion i GPS, sendere og Walkie-Talkies
    3. brug af værktøj
  4. at planlægge næste sæson, herunder koordinere møder og deltagelse i WC-konkurrencer 

Alt for at få en mere systematisk forberedelse til næste sæsons flyvning.

Det var min beretning for sæsonen.

Karsten Kongstad

formand