• 26. september 2020

Indhold

Indkaldelse generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling (Landsmøde) i FritflyvningDanmark.
 
Generalforsamlingen afholdes:
 
Søndag den 5. november 2017 kl. 10.00 på Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia.
 
Der vil som sædvanlig blive sørget for forplejning.
 
I tilslutning til generalforsamlingen bliver der afholdt møde i udtagelseskomiteen, der skal udtage landshold til EM i 2018.
Med venlig hilsen
Karsten Kongstad
formand
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Ifølge vedtægterne er dagsordenen for ordinær generalforsamling følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Bestyrelsens økonomimedlem forelægger revideret regnskab for regnskabsåret, der sluttede den 30/9 d.å.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag vedrørende FAI .
 6. Forslag vedrørende Modelflyvning Danmark.
 7. Forslag fra medlemmer (skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage - for lovændringsforslag dog senest 6 uger - inden generalforsamlingen). Bestyrelsen offentliggør forslagene senest 7 dage før generalforsamlingen).
 8. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for perioden 1/10 d.å. til 30/9 næste år.
 9. Distriktslederne forelægger konkurrencekalender for det efterfølgende kalenderår.
 10. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen (alle medlemmer er valgbare, genvalg kan finde sted). Derudover indtræder de to distriktsledere i bestyrelsen. Hvis der inden for det sidste år ikke er valgt distriktsleder i et distrikt, vælges denne af generalforsamlingen. Det præciseres, at bestyrelsen består af 7 medlemmer, da distriktslederne er fødte medlemmer.
 11. Valg af 6 aktive medlemmer til udtagelseskomiteen, der konstituerer sig med formand.
 12. Valg af 2 revisorer.
 13. Eventuelt (her kan ikke fremsættes forslag til beslutning).
 14. Fastsættelse af dato og sted for næste års generalforsamling.