• 28. september 2020

Indhold

Vedtægter, bliver opdateret ved ændringer

Vedtægter for Fritflyvning Danmark.

§ 1. Navn og formål.

Foreningens navn er Fritflyvning Danmark (forkortes FFDK).

Foreningen er en interessegruppe for fritflyvning-modelflyvere, der er medlem i Modelflyvning Danmark.

Fritflyvning Danmark har til formål at arbejde for fritflyvning-modelflyvningens udvikling og udbredelse indendørs og udendørs. Det kan foregå ved konkurrencer, seminarer, hyggearrangementer.

Fritflyvning Danmark står for udtagelse af landsholdene til FAI-mesterskaber i kategori F1.

§ 2. Tilslutningsforhold.

Fritflyning Danmark er en interessegruppe under Modelflyvning DK. Fritflyvning DK er underlagt vedtægterne for Modelflyvning DK

§ 3. Medlemmer.

Som medlemmer af Fritflyvning Danmark kan optages personer, der er medlem af Modelflyvning Danmark. Medlemmets primære tilhørsforhold har ikke betydning i forhold til Fritflyvning Danmark (på nær § 11). Alle medlemmer har adgang til Fritflyvning Danmarks arrangementer.

Indmeldelse sker ved tilmelding til interessegruppen via Modelflyvning Danmark.

Medlemskab ophører ved udmeldelse eller ved kontingentrestance. Desuden kan medlemskab ophøre ved eksklusion. Eksklusion kan kun vedtages af bestyrelsen med 2/3 majoritet. Det ekskluderede medlem har ret til at fremlægge sin sag på førstkommende ordinære generalforsamling.

Eksklusionen står ved magt fra det tidspunkt den er meddelt medlemmet, men kan siden omstødes af generalforsamlingen. Der refunderes ikke kontingent ved eksklusion.

Ethvert medlem har ret til at fremsætte forslag overfor forretningsudvalget. Forslaget skal fremsættes skriftligt, og skal behandles af forretningsudvalget på det næstfølgende forretningsudvalgsmøde.

Kommunikationen mellem gruppe og medlemmerne foregår hovedsageligt via Modelflyvning Danmarks hjemmeside og mailling liste. Skriftlig fremsendelse anses for overholdt med mail eller anden form for elektronisk bekendtgørelse, som størstedelen af gruppen må formodes at kunne modtage. Et fint brev vil selvfølge stadig blive accepteret.

§ 4. Generalforsamling.

Fritflyvning Danmarks øverste, besluttende myndighed er generalforsamlingen, der arrangeres af bestyrelsen 1 gang årligt i begyndelsen af november måned.

Dato: Fastsættes på foregående generalforsamling.

Sted og klokkeslæt: meddeles medlemmerne senest 1 måned før mødet på hjemmesiden. Ved udvælgelsen af mødested bør der i videst muligt udstrækning tages hensyn til medlemmernes geografiske fordeling.

Ekstraordinær generalforsamling: kan afholdes, enten når et flertal af bestyrelsen forlanger det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indgiver motiveret forlangende herom skriftligt til bestyrelsens formand. Denne skal da snarest muligt og senest seks uger efter begæringens modtagelse indkalde medlemmerne skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Deltagere: Fritflyvning Danmarks medlemmer.

Stemmeberettigede: Fremmødte medlemmer.

Afstemninger: Et forslag er vedtaget, når der er flere stemmer for end imod.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Bestyrelsens økonomimedlem forelægger revideret regnskab for regnskabsåret, der sluttede den 30/9 d.å.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag vedrørende FAI .
 6. Forslag vedrørende Modelflyvning Danmark.
 7. Forslag fra medlemmer (skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage - for lovændringsforslag dog senest 6 uger - inden generalforsamlingen). Bestyrelsen offentliggør forslagene senest 7 dage før generalforsamlingen).
 8. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for perioden 1/10 d.å. til 30/9 næste år.
 9. Distriktslederne forelægger konkurrencekalender for det efterfølgende kalenderår.
 10. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen (alle medlemmer er valgbare, genvalg kan finde sted). Derudover indtræder de to distriktsledere i bestyrelsen. Hvis der inden for det sidste år ikke er valgt distriktsleder i et distrikt, vælges denne af generalforsamlingen. Det præciseres, at bestyrelsen består af 7 medlemmer, da distriktslederne er fødte medlemmer.
 11. Valg af 6 aktive medlemmer til udtagelseskomiteen, der konstituerer sig med formand.
 12. Valg af 2 revisorer.
 13. Eventuelt (her kan ikke fremsættes forslag til beslutning).
 14. Fastsættelse af dato og sted for næste års generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsesmøder.

På første bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med:

 

Formand

 

Økonomimedlem.

Herudover vælges et tredje medlem; disse tre udgør forretningsudvalget.

Bestyrelsens opgaver:

 

Stille et medlem til Eliteudvalget i Modelflyvning Danmark.

 

repræsentere Fritflyvning Danmark primær tilhørsforholds medlemmer på Modelflyvning Danmarks repræsentantskabsmøde

 

budgetforslag til Modelflyvning Danmark

 

budgetforslag for Fritflyvning Danmark

 

Eksklusioner

 

andre væsentlige opgaver, der ikke løses af den daglige administration, der foretages af forretningsudvalget

Ethvert bestyrelsesmedlem kan bringe en forretningsudvalgsafgørelse til behandling i bestyrelsen.

Afstemninger: Et forslag er vedtaget, når der er flere stemmer for end imod.
Referater af bestyrelsesmøder sendes til Fritflyvning Danmark medlemmer.
Bestyrelsens afgørelser kan indbringes for generalforsamlingen.

§ 6. Forretningsudvalgsmøder.

Forretningsudvalgets opgaver er:

 

den daglige drift.

Afstemninger: Et forslag er vedtaget, når der er flere stemmer for end imod. Referater af forretningsudvalgsmøder tilsendes bestyrelsesmedlemmerne.

§ 7. Sekretariat.

Bestyrelsen vælger en sekretær. Sekretæren er sammen med forretningsudvalget ansvarlig for den daglige drift. Sekretærens bemyndigelse fastsættes af forretningsudvalget.

§ 8. Distriktsinddeling.

Danmark er opdelt i to områder:

 

distrikt Øst: Områder øst for Storebælt.

 

distrikt Vest: Områder vest for Storebælt.

Hvert distrikt har mulighed for at vælge et medlem til distriktsleder. Alle medlemmer i distriktet skal have mulighed for at kunne opstille kandidater, samt deltage i udvælgelsen.

Distriktslederne er fødte medlemmer i bestyrelsen.

Distriktsledernes opgaver er følgende:

 

Koordinere og fremme fritflyvnings-aktiviteter i området.

 

Sørge for arrangører til og gennemførelse af fastsatte konkurrencer.

 

Sørge for at videregive oplysninger om aktiviteter i området til bestyrelse, sekretariat og medlemsblad.

 

Sørge for udstedelse af konkurrencediplomer i området.

 

Sørge for, at konkurrencer gennemføres efter FAI Sporting Code og, hvor den ikke dækker, modelflyvebestemmelserne.

 

Stå for udlån af Fritflyvning Danmarks konkurrencemateriel (stopure mm.)

§ 9. Kontingenter.

Kontingentet reguleres automatisk efter det lønregulerende pristal. Der rundes op til nærmeste kronebeløb deleligt med 5. Afrundingsbeløbet indgår ikke i beregningen af næste års kontingent.

Såfremt medlemmer eller bestyrelse ønsker et andet kontingent end det således fremkomne, må der fremsættes forslag til generalforsamlingen med angivelse af den nøjagtige størrelse på det ønskede kontingent.

§ 10. Lovændringer.

Forslag til lovændringer udsendes til medlemmerne senest 1 måned før generalforsamlingen, der er det besluttende organ.

§ 11. Opløsning.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling.

Godkendelse af beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling som alene er indkaldt med det formål.

Ved afstemning vedrørende § 11 har kun Modelflyvning Danmark medlemmer registreret med Fritflyvning Danmark som primær tilhørsforhold ved seneste Modelflyvning Danmark repræsentantskabsmøde stemmeret.

Vedtagelse af forslag til opløsning fordrer flere stemmer for end imod.

Sammen med afstemningen om forenings opløsning foretages afstemning om anvendelsen af foreningens midler efter bestyrelsens forslag.

Ud over dette, kan denne paragraf kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 12. Fortolkning.

Bestyrelsen afgør fortolkningsproblemer omkring disse love.