• 27. september 2020

Indhold

Retur

cl-logo

Vedtægt for Linestyringsgruppen i Modelflyvning Danmark

§ 1: Formål

Linestyringsgruppen varetage medlemmernes interesse i linestyret modelflyvning, samt virker for udbredelsen af denne sport.

 

§ 2: Generalforsamling

Der holdes en årlig ordinær generalforsamling i forbindelse med Danmarksmesterskab, DM. Hvis DM holdes af flere omgang, beslutter bestyrtelsen i forbindelse med hvilket af DMerne generalforsamlingen holdes.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst 10% af medlemmerne skriftligt kræver det over for formanden.

Formanden indkalder, med mindst 14 dage varsel, til generalforsamling.

Alle med interesse for linestyret modelflyvning og som er medlem af Modelflyvning Danmark har stemmeret ved ved generalforsamling.

Et medlem kan afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Intet medlem kan have fuldmagt fra mere end to andre medlemmer.

Fuldmagten skal godkendes af generalforsamlingens mødeleder

Den bemyndigede er forpligtet til kun at stemme efter egen overbevisning.

Det ordinære pilottræf skal behandle følgende dagsorden:

-Valg af mødeleder.

-Fremlæggelse af fuldmagter.

-Beretninger.

-Forelæggelse af regnskab.

-Budget og kontingent for det kommende år.

-Forslag som er formanden i hænde senest 10 kalenderdage inden generalforsamlingen.

-Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, en formand, en kasser og en sekretær. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.

-Valg af repræsentanter til Modelflyvning Danmarks repræsentantskab i h.t. Modelflyvning Danmarks vedtægter.

-Valg af repræsentanter til Modelflyvning Danmarks udvalg. 

-valg af regeludvalg

-Valg af webmaster

-Retningslinjer for udtagelse til landshold for det kommende år

-Eventuelt.

 

§ 3: Linestyringsgruppens virke.

Bestyrelsen vil arbejde for linestyringsruppens formål., i samarbejde med de på den ordinære generalforsamling valgte repræsentanter og udvalg.

I tilfælde af stemmmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende for beslutning.

Hvis et bestyrelsesmedlem må forlade bestyrelsen skal dette bestyrelsesmedlem  udpege en afløser der indtræder i bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 4: Ændring af vedtægt

Vedtægt kan kun ændres ved den årlige generalforsamling.

Vedtægsændringen er endelig efter godkendelse af Modelflyvning Danmarks bestyrelsen.

 

§ 5: Opløsning

Opløsning kan besluttes, når der foreligger forslag herom på en ordinær generalforsamling og  mindst 75% af de repræsenterede stemmer for opløsning og der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling tidligst 30 dage senere hvor  75 % af de repræsenterede stemmer stemmer herfor.