• 26. oktober 2020

2006

Referat af Eliteudvalgsmøde 25.11.2006 på Fjelsted Skov Kro

 Til stede var: Skalagruppen v/ formand Bjarne Bent Pedersen, Leif Poulsen, Henrik Sommer, Ulrik Lützen. Svævegruppen v/ formand Jesper Jensen. El-svævegruppen v/ formand Peter Bech. Kunstflyvningsgruppen v/ formand Peer Hinrichsen, Torkil Hattel, Morten Laugesen, Henrik Flensburg, Ole Kristensen. Helikoptergruppen v/ formand Thomas Steensen. Jetgruppen v/ Michael Nielsen, Kurt Hevang. Samt formand for eliteudvalget Regnar Petersen.

Dagsordenen var som følger:

      1.      Gennemgang dagsorden

2.      Gennemgang af referat 2005

3.      Gruppernes resume 2006

4.      Regnskab 2006

5.      Fremtiden for eliten i Danmark

6.      Revision af budget 2007

7.      Budget 2008

8.      Stævnekalender 2007 

9.      Valg af årets pilot 2006

10.  Eventuelt

Eliteudvalgsformanden bød velkommen til mødet og da Regnar er ny i både udvalgssammenhæng og indenfor konkurrenceflyvning præsenterede han sig selv for forsamlingen.

Der var ingen ønsker om ændringer i forhold til pkt. 1.

Under punkt 2 blev synliggørelsen af vore konkurrencepiloter i Modelflyvenyt diskuteret. Der var utilfredshed med behandlingen af de artikler som var blevet indsendt, nogle artikler var blevet forsynet med forkerte resultater og de medsendte billeder var ikke brugt hensigtsmæssigt, andre artikler var ændret så afsenderen ikke følte det ønskede budskab kom frem. Der blev ytret ønske om at forfatteren får mulighed for korrektur på den indsendte artikel. Regnar kontakter Marianne Pedersen for en drøftelse af muligheder.

Skalagruppen har aftalt af hvert medlem af styringsgruppen laver en artikel til MFN således at der i mindst fire ud af seks blade vil være skalastof, men for øvrige grupper ligger det lidt tungt med at finde tid til skrivning af artikler. Det blev vedtaget at Regnar udsender mails med påmindelse om deadlines til bladet. Det blev ligeledes vedtaget at vi skal finde en grenredaktør som udelukkende vil beskæftige sig med konkurrenceflyvningen og piloterne. Et emne blev bragt på bane og vil blive kontaktet. Regnar modtager tilbagemelding om udfaldet.

Sidste år blev det pålagt styringsgrupperne at få optalt og registreret det grej som unionen har indkøbt og til deres rådighed. Det blev aftalt at Regnar får den liste sekretariatet har og udsender den til grupperne som så opdaterer den.

Punkt 3: Skalaflyvningen er i fremgang, Især har indførelsen af ARF klassen (Klubskala) bidraget med piloter. Dog kniber det lidt med at få sjællandske piloter til at melde sig til konkurrencerne. Gruppen har besluttet at finde en kontaktperson på sjælland.

Kunstflyverne oplever også fremgang, der er ca. 30 deltagere til hver konkurrence. Her kniber det lidt med at finde dommere så det er stort set altid piloter som dømmer hinanden, dog dømmer man ikke i den klasse man selv flyver i. Der er 5 nationale konkurrencer årligt. 

Svævegruppen har blandet tilslutning til konkurrencer.F3F – knapt et par håndfulde flyver, der arbejdes på at få et Vikingrace til DK om 4 år.F3B – ca. én håndfuld flyver, og det er kun jyder og fynboer.F3J – en del udøvere på begge sider af bæltet, deltagerantallet er dog meget svingende.

El-svævegruppen har oplevet et fald i deltagerantallet, dog var der mange til Eurotouren som blev holdt i Grindsted med deltagelse af verdensmesteren i f5b. I DK har man vedtaget at anvende LiPo celler i stedet for NiXx celler. Det er ikke godkendt af FAI men initiativet har vakt anerkendelse i udlandet. Der er 4 nationale konkurrencer årligt.

Jetgruppen har ikke egentlige konkurrencer men er en interessegruppe for eksisterende og kommende jetpiloter. Jetgruppens formålsparagraf er at udbrede kendskabet til håndtering af modeller og motorer på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Gruppen oplever at der en begyndende interesse for at deltage på konkurrenceplan, f.eks. i skala. Gruppen oplever stor interesse omkring de ca. 10 arrangementer som de afholder årligt.

Helikoptergruppen har også tilgang af nye konkurrencepiloter, her er det F3N og 3D som er tillokkende. Gruppen afholder 3 nationale stævner årligt.

Punkt 4: Regnskabet for 2006 blev gennemgået og der blev fundet lidt plads i budgettet til ønskede indkøb af nødvendigt udstyr. Så snart de færdige tal for november foreligger, vil der blive taget beslutning om hvad der er penge til. Kunstflyvningsgruppen, skalagruppen og Helikoptergruppen havde ønsker om investeringer.

Punkt 5: Vi drøftede hvordan vi kan sikre fortsat tilstrømning af konkurrencepiloter til de forskellige grene og hvordan vi kan sikre bedst mulige forhold for de piloter der allerede er. Følgende er et uddrag af udsagn der blev kastet på bordet: 

 1. Synlighed på vores hjemmeside og på forum er vigtig
 2. Synlighed i MFN er vigtig
 3. Synlighed på udstillinger.
 4. Hjælpsomhed overfor interesserede nye piloter
 5. Vigtigt at grupperne flytter sig derhen hvor hobbypiloterne er. Som f.eks. skalagruppen som har indført klubskala for ARF fly.
 6. Finde en metode som får hobbypiloterne til at tage det lille skridt det er at deltage i en konkurrence.
 7. Lave en Mentor-ordning
 8. Klarlægge og bearbejde den måde hobbypiloterne ser konkurrencepiloterne på
 9. Fokusere på de hobbypiloter som er interesserede i konkurrenceflyvning
 10. Lave netværk til klubber med interesserede piloter
 11. Hjælper den i hver klub som er interesseret i konkurrenceflyvning. Det giver ofte interesse hos øvrige medlemmer af klubben.
Vi konkluderede følgende: Vi har brug for en grenredaktør / sportsjournalist, afskaf navnet ”Eliteudvalg”, bring fokus på de forskellige konkurrenceformer, sørg for at grupperne flytter fokus derhen hvor der er mest brug for den; kniber det med tilgangen så fokuser på rekruttering dog uden at glemme de eksisterende, er der masser af tilgang så fokuser på de eksisterende piloter, dog uden at glemme rekrutteringen. Udstillinger i forbindelse med åbent hus arrangementer i lufthavne. Især skalagruppen kan have gavn af sådanne udstillinger hvis de rette forhold er til stede. Andre grupper, samt RC-unionen, bør ligeledes være til stede. Hvad skal der til for at højne standarden blandt vore konkurrencepiloter? Følgende udsagn blev smidt på bordet her: 
 1. Træn meget
 2. Fokuser på at dit grej er top trimmet
 3. Flyv til åbne internationale konkurrencer
 4. Personlig coaching fra toppiloter, gerne udenlandske toppiloter
 5. En forelæsning af tidligere top idrætsfolk om hvad de gør for at sætte sig mentalt op til konkurrencer

For at sikre klubber i tæt befolkede områder fortsat kan have deres flyvepladser kom der opfordringer til at RC-unionen entrerer med en støjkonsulent. Forslaget er bragt videre til RC-unionens bestyrelse.

Retningslinier for hvad der gives støtte til blev diskuteret. Der er tre hovedpunkter som støttes:  

 1. Startgebyr
 2. Rejseudgifter
 3. Indkvartering

Disse tre udgifter kan hver styringsgruppeformand vælge at støtte så længe man holder sig inden for sit budget og tager skyldigt hensyn til RC-unionens formålsparagraf. Det blev diskuteret om det ikke er rimeligt at dække alle de udgifter som piloterne har ved at rejse ud og repræsentere Danmark på et internationalt plan, så længe der er tale om at sende hele landshold bestående af de bedste piloter inden for hver gruppe. Der kom en opfordring fra El-svævegruppen om at man satte sig mål for placeringerne til internationale konkurrencer. Målene har naturligvis ikke indflydelse på en evt. støtte men skal alene tjene som retningsvisere for hvilke ønsker vi har til resultaterne.

Punkt 6: Budgettet for 2007 blev løbet igennem, der var et enkelt ønske om ændring af Helikoptergruppens budget da der er stævner i 2007 den tidligere styringsgruppe ikke har budgetteret med. Nyt totalbeløb er kr. 197.500, denne ændring skal dog først godkendes af RC-unionens bestyrelse. Detaljeret budget vedhæftes.

Punkt 7: Budgettet for 2008 blev fastlagt til ca. kr. 217.000 Detaljeret budget følger senere.

Punkt 8: Stævnekalender, ingen punkter. Punktet slettes til næste års møde. Eliteudvalgsformanden opfordrede dog kraftigt til at stævner annonceres på RC-unionens kalender så tidligt som overhovedet muligt.

Punkt 9: Årets pilot blev diskuteret, 3 emner var på banen: Kim Jensen: Helikopterpilot, har gjort sig bemærket med internationale topplaceringer i F3N og 3D Masters. Jesper Jensen: Svævepilot, Nordisk Mester i F3B 2006 Flemming Jensen: Skalapilot, har opnået international klasse på kort tid. Forsamlingen lagde afgørelsen over på formandens skrøbelige skuldre.

Der var ingen punkter under evt. så formanden takkede for et møde i god ro og orden og lukkede det.

Regnar Petersen, formand