• 28. oktober 2020

Vil du gøre noget for foreningen


Er du et kommende bestyrelsesmedlem?

Er det fedt at sidde i bestyrelsen?

Læs hvordan Michael Munk oplevede at blive valgt.

Bestyrelsens arbejde

Kalenderåret

Der er en vis rutine i årets gang i bestyrelsen. Årets mest markante begivenhed er klart nok Repræsentantskabsmødet, hvor bestyrelsen skal stå til regnskab for sine gerninger. Det er også ved dén lejlighed at bestyrelsen ændrer bemanding og hvor det er spændende at se hvad de der vælges ind gerne vil arbejde for og arbejde med.

Ud over dette vigtige møde er der 4 bestyrelsesmøder, der er lagt i kalenderen, så der holdes 2 møder i efteråret og 2 i foråret.

Forårets første møde drejer sig meget om forberedelser til repræsentantskabsmødet. Blandt mange ting skal det forgangne års regnskab behandles og godkendes og indeværende års forslag til budget skal lægges. I perioden fra årsskiftet og indtil den nye budget er vedtaget på Repræsentantskabsmødet, er der ikke et vedtaget budget, og bestyrelsen kan kun disponere løbende driftsudgifter, mens større initiativer må afvente det vedtagne budget.

Forårets andet møde foregår efter repræsentantskabsmødet. Det kaldes det konstituerende møde, da det er her den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig. Dvs. fordeler de vedtægtsbundne opgaver og roller mellem bestyrelsesmedlemmerne.


Møderne og samarbejdsformen

Bestyrelsesmøderne er i en årrække blevet holdt på Fjeldsted Skov Kro på Vestfyn. Det ligger nogenlunde midt i landet mht. køreafstand. Stedet har rigtig gode og moderne mødefaciliteter, og så har de en en berømmelig frokostbuffet. Og endda er priserne absolut konkurrencedygtige.

I tiden op til et møde aftaler vi en dagsorden. Det foregår via bestyrelsens eget 'Forum' på nettet. Når dagsordenen ligger fast, offentliggøres den på hjemmesiden til orientering for medlemmerne. Det er et mål at dagsordenen offentliggøres en uge før mødet. Sekretariatet tager referat af mødet og sender det snarest til bestyrelsesmedlemmernes kommentering og godkendelse. Når referatet er godkendt offentliggøres det på hjemmesiden.

Meget af bestyrelsesarbejdet foregår efterhånden imellem møderne. De hurtige og de nemme sager klares via bestyrelsens forum. Bestyrelsen kan også diskutere større sager via Forum som forberedelse til næste bestyrelsesmøde.

Samarbejdsformen er afslappet, høflig og respektfuld. Vi er bestemt ikke altid enige, og der bliver argumenteret energisk og vedholdende, men det kommer aldrig til personligheder. Jeg betragter det som en forudsætning for at bestyrelsen kan fungere, at man er tryg ved at føre sine synspunkter frem, og at man véd at der bliver lyttet til dem med skyldig respekt.

Selv om vi ofte er uenige fra starten, ender det næsten altid med, at vi bliver enige til sidst. Hvis det ikke er muligt at nå til enighed og debatten ligesom er udtømt, er vi nødt til at foretage en afstemning for at komme frem til en beslutning. Når en beslutning er truffet ved afstemning, arbejder bestyrelsen loyalt sammen om, at udføre det besluttede. 


Udvalgsarbejdet

Det er en naturlig konsekvens af demokratiet, at bestyrelsesmedlemmer løbende skiftes ud. Der er ingen vedtægtsmæssige grænser for hvor mange genvalg et bestyrelsesmedlem eller for den sag skyld en formand kan opnå. Men efter en årrække i bestyrelsen kan det være man brænder ud, og gerne vil give sin plads fri eller der er måske noget man hellere vil bruge sin tid på.

Hvert år, når en ny bestyrelse er valgt, skal de vedtægtsbundne roller fordeles. Her tænkes på formænd for Eliteudvalget, Hobbyudvalget og Flyvepladsudvalget som de primære. Normalt vil rollen ikke skifte hænder med mindre den tidligere udvalgsformand har forladt bestyrelsen. Men det kan selvfølgelig hænde at udvalgsarbejdet er blevet for meget eller at et andet bestyrelsesmedlem brænder voldsomt for sagen.

Men udvalgene er den bærende konstruktion i MDKs bestyrelse og virke. Hele MDKs praktiske arbejde og viden på områderne ligger i udvalgene, og i høj grad på de valgte formænd. Derfor er en udskiftning af udvalgsformand ikke noget man bare gør. Med initiativet om at etablere en driftshåndbog (2014) vil også udvalgenes pligter, process og virkeområder blive dokumentet, så en overdragelse gøres nemmere. Men der er stadig meget der ikke kan skrives ned, som f.eks. holdninger, kørende initiativer osv.

Udvalgene har deres egen organisation og er i høj grad selvstyrende, selvfølgelig med reference til bestyrelsen.
Eliteudvalget har undergrupper for alle relevante modeltyper.
Hobbyudvalget er mere homogent, men har et udvalg til at håndtere stormodel akritiveter.
Flyvepladsudvalget har organiseret sig geografisk, så der er en banekontrollant i hver landsdel og en central formand.

Arbejdsgrupper

Ud over de faste udvalg, har bestyrelsen mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, som kan varetage en specifikt formuleret opgave med afgrænset varighed. Det vil typisk være et bestyrelsesmedlem, som bliver pålagt en opgave, og vurderer at opgaven kræver hjælp fra en arbejdsgruppe. Bestyrelsesmedlemmet aftaler så med bestyrelsen, at der nedsættes en arbejdsgruppe og evt. afsættes nogle midler til arbejdet. Arbejdsgruppen refererer til bestyrelsesmedlemmet og i sidste instans til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet kan efter ønske og evne selv deltage i arbejdsgruppen.


Er det fedt at sidde i bestyrelsen?

Ja,
det er det, hvis man kan lide at være med til at gøre en indsats for helheden.
Det er det, hvis man kan lide at have indflydelse på tingenes udvikling.
Det er det, hvis man synes modelflyvning er værdifuld og værd at kæmpe for.

Men hvis man gerne vil sole sig i berømmelse og promovere sig selv, er MDKs bestyrelse nok et dårligt valg.

Bestyrelsens løn består af utak og en god frokost ved bestyrelsesmøderne.
Og ellers bærer arbejdet lønnen i sig selv.

Utakken er ikke speciel for MDK. Alle steder hovr en bestyrelse træffer en beslutning, vil der være nogle der bliver glade og nogle der bliver sure. Og det er selvfølgelig de sure man hører mest fra. Derfor kan bestyrelsesarbejdet sommetider virke lidt utaknemmeligt. Så er det ekstra vigtigt at bestyrelsesmedlemmerne bakker op om hinanden og holder sig målsætningerne for øje.

At arbejdet bærer arbejdet lønnen i sig selv, kan godt lyde lidt højtideligt, men sådan mener jeg det er.
Når man gør noget for MDK gør man noget for Modelflyvningen, og det er jo det vi alle interesserer os for som udgangspunkt.  


Er du vores kommende bestyrelsesmedlem?

Hvis du har læst så langt som hertil, har du fået et lille indtryk af bestyrelsesarbejdet, og måske har du lyst til at involvere dig i arbejdet - måske ikke nu, men når tid, lejlighed og lyst er til det.

Mange tror, at man skal være klubformand for at kunne stille op til bestyrelsen. Det er ikke tilfældet. Faktisk behøver man end ikke at være medlem af en modelflyveklub. Ethvert medlem af MDK kan stille op til valg til bestyrelsen.

Har du fået lyst til at stille op, skal du sørge for at komme med til repræsentantskabsmødet enten som delegeret eller som observatør fra din klub. Kan det af en eller anden årsag ikke lade sig gøre, kan du selv henvende dig til sekretariatet for at få en særskilt invitation. Invitationen giver ikke stemme- eller taleret på mødet, men du kan stille op til valg til bestyrelsen og du får naturligvis lov til at holde en valgtale.

Vedtægterne stiller ingen krav om at du meddeler dit kandidatur nogen steder før selve mødet. Men det er du selvfølgelig nødt til at gøre, hvis du har brug for en særlig invitation.

Har du spørgsmål du gerne vil have besvaret inden du beslutter dig for et kandidatur, er du velkommen til at kontakte sekretariatet, et bestyrelsesmedlem eller formanden.