• 30. maj 2017

Aftalegrundlag med Trafikstyrelsen

Om flyvning med modeller, der vejer over 7 kg.

1. Modelfly der vejer mere end 7Kg i startklar tilstand samt alle modelfly der drives med gasturbine (jet-turbine) uanset startvægt, betegnes som 'stormodeller'.

I henhold til Modelflyvning Danmarks vedtagelser kræves en særlig tilladelse at flyve med stormodeller.

2. Modelflyvning Danmark har til det formål et korps af autoriserede stormodelkontrollanter. Stormodelkontrollantens autorisation fremgår af kontrollantens medlemskort.

For at opnå tilladelse til at flyve med en stormodel, skal du i kontakt med en kontrollant.

Godkendelsesproceduren består af to aktiviteter:
a. teknisk syning af model
b. aflæggelse af flyveprøve

Ad. a. modellen synes af kontrollanten, der vurderer om konstruktionen er tilstrækkeligt dimensioneret og forsvarligt udført. Syningen omfatter også det benyttede radioanlæg, som skal være lovligt at anvende i Danmark og skal være i god vedligeholdelsesmæssig stand. Radioanlægget skal desuden være egnet til at styre den pågældende stormodel. Modelflyvning Danmark bestemmer hvilke blandt de lovlige radiostyringsfrekvenser der også er godkendt til styring af stormodeller. De godkendte frekvenser er 35MHz samt 2,4GHz.

Ad. b. modellen skal i luften gennemflyve en række manøvre der er typiske for flytypen/modeltype og skal under prøven belastes tilstrækkeligt hårdt til at modellens luftdygtighed kan vurderes. Piloten skal bevise sin evne til at kunne betjene og håndtere flymodellen på betryggende vis i luften såvel som på flyvepladsen.

Trods kontrollantens godkendelse er det udelukkende ejerns ansvar at modellen samt tilhørende udstyr ér og forbliver i en forsvarlig teknisk stand.

3. Piloten skal desuden i forvejen have erhvervet det til modeltypen relevante Modelflyvning Danmark færdighedscertifikat (a, h, s) til radiostyret modelfly.

4. Der findes stormodelkontrollanter for følgende modeltyper:

A. vingede motormodeller
S. svævemodeller
H. helikoptere
J. turbinedrevne modeller

En kontrollant kan kun godkende modeller og piloter til den modelgruppe han er autoriseret til.

5. Stormodelkontrollanter refererer direkte til Modelflyvning Danmarks Flysikkerhedsudvalg, men skal som forudsætning være indstillede af deres modelflyveklubs bestyrelse som kontrollant for det relevante færdighedscertifikat for at kunne autoriseres af Modelflyvning Danmark.

En autoriseret kontrollant skal være indstillet på at kontrollere stormodeller og piloter fra andre modelflyveklubber end sin egen.

6. Jf BL 9.4 må stormodeller kun flyves fra modelflyvepladser, der er godkendt til brug for stormodeller af Modelflyvning Danmarks Flysikkerhedsudvalg. Flyvepladsens stormodelgodkendelse fremgår af Flyvepladshåndbogen, som findes på Modelflyvning Danmarks hjemmeside.

Flyvning med stormodeller kan desuden foregå fra offentlige flyvepladser og fra lufthavne, når den stedlige lufthavnschef har opnået tilladelse hertil ved ansøgning til Trafikstyrelsen.

Private flyvepladser skal godkendes af Flysikkerhedsudvalget til flyvning med stormodeller på samme vis som modelflyvepladser.

Stormodelflyvning må i henhold til BL 9.4 kun foregå på flyvepladser godkendt af Modelflyvning Danmark og kun inden for det luftrum der er registeret som tilhørende flyvepladsen. 

7. Ansvarsforsikring er lovpligtig ved flyvning med stormodeller. Dækningskravet fremgår af BL 9.4. Forsikringen er kun gyldig når flyvningen foregår i overensstemmelse med BL 9.4 samt når evt. anden relevant lovgivning er overholdt. Det er desuden en forudsætning at piloten er medlem af Modelflyvning Danmark og ikke er i restance.

8. Som bevis på stormodellens godkendelse, udsteder Modelflyvning Danmark et plastickort der skal fastmonteres i modellen. I tilfælde af at modellen godkendes sammen med sin ejer, udstedet stormodelcertifikat til ejeren, hvis ejeren ikke i forvejen er godkendt som stormodelpilot i den pågældende modelklasse.

9. Hvis en pilot anskaffer flere stormodeller, skal disse hver især godkendes af en kontrollant og der skal aflægges de nævnte prøver.

10. En stormodelpilot har tilladelse til at flyve enhver godkendt stormodel i samme modelklasse.
Ejeren af en stormodel må give prøveture til en ikke stormodelgodkendt pilot under forudsætning af at prøvepiloten har færdighedscertifikat til den pågældende modelklasse og forudsat at der benyttes et såkaldt lærer/elev anlæg, hvor modellens ejer til enhver tid kan overtage kontrol med modellen.

11. Hvis der foretages konstruktive ændringer eller større reparationer på en godkendt stormodel, skal den godkendes på ny af en stormodelkontrollant. Stormodellen skal desuden synes på ny ved ejerskifte. 

12. En stormodelkontrollant kan til enhver tid fremsætte motiveret krav om at få en allerede godkendt model fremstillet til ny syning. Fra det tidspunkt kravet er meddelt og indtil modellen igen godkendes, må den ikke benyttes.

13. Er du i tvivl om regler for kontrol af stormodeller eller for flyvning med dem, så lad være med at gætte, tro eller tolke.
Spørg i stedet Modelflyvning Danmarks sekretariat eller Flysikkerhedsudvalgets formand.

14. I de fleste lande findes mere eller mindre lignende regler for stormodeller, ligesom der mange steder i udlandet også er forsikringspligt. Det er nødvendigt, at sætte sig ind i det pågældende lands regler, før flyvning med en stormodel i udlandet.

Modelflyvning Danmarks ansvarsforsikring dækker i det meste af Europa. Se dækningen i detaljer her

15. Modelflyvning Danmark har over for Trafikstyrelsen påtaget sig ansvaret for, at reglerne for flyvning med stormodeller overholdes af foreningens medlemmer. Ud over de strafferetslige konsekvenser fra myndighedernes side kan manglende overholdelse af regler og lovgivning medføre inddragelse af allerede udstedte tilladelser. I grove tilfælde kan der yderligere blive tale om karantæne eller endog ophævelse af medlemskabet.