• 30. maj 2017

Luftfartsloven ned på jorden

I Danmark bestemmer Luftfartsloven hvor og hvordan man må flyve med modelfly. Derfor er det godt at vide, hvad der står i loven. Her er lovteksten trukket ned på jorden og kommenteret af Modelflyvning Danmark. 

Modelflyvning Danmark
Modelflyvning Danmark er en landsdækkende sammenslutning af ca. 3.800 mennesker, der har modelflyvning som deres interesse og sport. Folk der flyver med modelfly kaldes modelflyvere. De fleste modelflyvere er medlem af en modelflyveklub, hvor medlemmerne er fælles om at drive og vedligeholde en modelflyveplads. Men der er også modelflyvere der foretrækker at stå alene og modelflyvere der lige har købt et modelfly og endnu ikke har kendskab til hverken klubber eller til landsforening. De tror måske at de blot har købt et stykke hobbygrej ligesom en modelbåd eller en modelbil. Der er bare den forskel, at der gælder en offentlig lov for modelflyets brug, nemlig Luftfartsloven. 

Luftfartsloven
Luftfartsloven er et meget omfattende lovkompleks, der gælder enhver form for flyvning. Men en del af Luftfartsloven er skrevet helt specielt om modelflyvning. Og Luftfartsloven gælder hvad enten man er i klub eller står alene eller slet ikke aner at den findes. Derfor vil vi fra Modelflyvning Danmarks side gerne udbrede kendskabet til Luftfartsloven og tilføje et par af Modelflyvning Danmarks kommentarer. 

Den del af luftfartsloven der gælder for modelfly hedder BL 9.4. Den gælder for alle typer af ubemandede fly der vejer op til 25Kg bortset fra balloner. Det vil i al almindelighed sige at den gælder for modelfly og droner. Faktisk kaldes modelfly også droner i lovsammenhæng.

Du kan finde selve lovteksten i BL 9.4 her: Luftfartsloven BL 9.4 (Linket er orienterende. MDK kan ikke stå inde for at linket altid udpeger det senest gældende lovsæt)

Reglerne for vægtgrænsen på 7Kg der skille stormodeller fra mindre modeller er bortfaldet ifm. dronelovgivningen i 2016. Det indebærer at samme regelsæt er gældende for modelfly og droner i alle vægtklasser, når det gælder amatørmæssig flyvning i overensstemmelse med BL 9.4. Eneste undtagelser er modeller motoriseret med jet-turbine, som uanset vægt fortsat kun må flyves fra flyvepladser, der er godkendt at Modelflyvning Danmark til formålet.

De generelle regler
Nu gælder det de generelle regler der gælder al modelflyvning. 

Modelflyvningens grundlov (BL 9.4 stk. 4.1)
Den mest generelle og vigtige regel i luftfartsloven - vi kalder den ofte modelflyvningens grundlov - siger at man skal flyve med sit modelfly så man er til mindst mulig ulempe for andre mennesker (og dyr) og sådan at man ikke er til fare for sine omgivelser. Alle de andre lovbestemmelser er blot en detaljering af dette.

Man er til fare for sine omgivelser, hvis man ikke er øvet nok til at flyve sit modelfly sikkert eller hvis modelflyet eller radioudstyret er i dårlig stand eller er forkert indstillet. 

Afstandsregler
Der er nogle afstandsregler som skal tage meget alvorligt.

Der er afstandsregler i forhold til lufthavne:

  • Du må kun flyve med et modelfly, hvis du er mere end 5 Km fra en civil lufthavn.
  • Hvis det er en militær lufthavn, så skal du holde en afstand på mindst 8 Km.

Er du i tvivl, så mål afstanden ud på et landkort.
Reglerne er selvfølgelig lavet for at undgå at modelfly og bemandede fly kommer i nærkontakt.
Et møde i luften kan nemt blive farligt for det bemandede fly. 

Så skal man også holde afstand til veje og huse.

  • Modelflyet skal holdes i mindst 150 m afstand til en større offentlig vej. Det er lige meget hvor piloten er placeret i den sammenhæng. MDk anbefaler at man som pilot placerer sig med ryggen til den vej eller bebyggelse man skal holde afstand til. Det gør det nemmere at overholde afstandskravet hvis man undlader at flyve bagud i forhold til sin position.

    Trafikstyrelsen har bestemt at større offentlige veje er dem, der har et rutenummer. På et færdselskort kan man se om en vej har rutenummer. Denne definition kan du ikke læse i lovteksten, men det er den som Trafikstyrelsen har meddelt Modelflyvning Danmark. 
  • Du må ikke flyve med modelfly inde i bymæssig bebyggelse, og du skal holde en afstand på mindst 150m mellem modelflyet og bymæssig bebyggelse. Du må altså ikke flyve på en fodboldbane, hvis den ligger inde i byen eller i et villakvarter. I 2012 blev det meddelt, at også bynøre parker betragtes som bymæssig bebyggelse. Det har medført at offentlige parker, som fx Mindeparken ved Århus, som har været flittigt benyttet til modelflyvning, ikke længere er lovligt område for modelflyvning.
  • Man skal som minimum forholde sig til definitionen af bymæssig bebyggelse, men desuden opfordrer vi fra Modelflyvning Danmark til at man aldrig flyver nærmere til nogen form for bebyggelse end 150 meter, heller ikke selv om det er ude på landet. Hvis det er ens eget hus kan man selvfølgelig selv bestemme.

Særlige områder
Hvad angår campingpladser og sommerhusområder samt steder hvor der er forsamlet mennesker siger loven at man ikke må flyve hen over dem. Loven har ikke et afstandskrav. Men Modelflyvning Danmark fraråder at man flyver nærmere end 150 meter. Dels bliver folk med rette opskræmte og dels kan der altid ske et uheld med et modelfly. Vær på den sikre side - hold afstand. Menneskeforsamlinger er i forbindelse med udkast til dronelovgivningen blev omtalt som en samling af 12 eller flere personer. MDK henstiller til at man aldrig overflyver personer, heller ikke enkeltpersoner, med mindre de er aktive deltagere i flyveaktiviteterne.

Fjernstyringsanlæg
Når modelflyet ikke vejer over 7Kg stiller loven ingen specielle krav til radioanlægget, bortset fra at det selvfølgelig skal være lovligt at anvende i henhold til Erhvervsstyrelsens regler. Det betyder i praksis at sendefrekvensen skal være indenfor et af disse radiobånd: 27MHz, 35MHz, 40MHz eller 2,4GHz. Erhvervsstyrelsen har reserveret 35MHz eksklusivt til brug for modelfly og det er derfor det mest sikre radiobånd at bruge af de gamle FM-bånd, men det nyere 2,4GHz bånd er endnu mere sikkert. Modelflyvning Danmark fraråder direkte at bruge især 27MHz men også 40MHz til modelfly.
Vær opmærksom at du på 35MHz kan forstyrre andre modelfly på flere kilometers afstand. Bruger du 2,4GHz behøver du ikke tage hensyn til andre. Disse radioanlæg forstyrrer ikke hinanden.
Det er uvist om bortfald af stormodelreglerne betyder at det direkte forbud mod brug af 27 og 40 Mhz til lovligt kan bruges til modeller over 7 Kg.
MDK vil på det kraftigste fraråde brug af andet end 35Mhz og 2.4GHz til alle former for modelfly og droner.

Her må du flyve.
Du må selvfølgelig flyve i en modelflyveklub, når du er medlem, og det anbefaler vi fra Modelflyvning Danmarks side. Men i henhold til loven må du også flyve andre steder, hvor BL 9.4, og evt. miljøbeskyttelser tillader det.
Så er det lovligt at flyve alle steder hvor det er muligt at overholde luftfartsloven og de love der ellers gælder for området. Man må gerne flyve på bondens mark, hvis man har fået lov af bonden*. Man må også flyve ind over nabogårdens jord, men kun hvis man har varskoet naboen på forhånd.

Men husk vores grundlov: Modelflyvningen skal være til mindst mulig fare og ulempe for andre.
Hvis naboen har marken fuld af kostbare raceheste, der bliver skræmte fra vid og sans, så er grundloven ikke overholdt. Og flyver man hen over naboen, når han er på markarbejde, så er grundloven heller ikke overholdt.

* Faktisk gælder reglen om at man skal have lov og man skal orientere naboerne kun for egentlige modelflyvepladser. Men det er en rigtig god idé at få lov først, hvis man ikke vil diskutere sagen med landmandens haglbøsse.

Luftfartsloven skal vi alle overholde.
Det skal vi fordi den er ret fornuftig og fordi vi ellers ødelægger det for os selv som modelflyvere. Derfor vil vi også henstille til alle der flyver modelflyvning hvad enten de er medlem af Modelflyvning Danmark eller ikke, at de bærer sig fornuftigt ad, så mulighederne ikke ødelægges for alle andre der holder af modelflyvehobbyen. 

Ansvarsforsikring
Pr. 1. januar 2017 er alle brugere (piloter) af droner og modelfly) pålagt at tegne en ansvarsforsikring der dækker i overensstemmelse med de fælleseuropæiske krav om luftfartsforsikring. Indtil 31/12 2016 gælder dette krav kun når man flyver droner og modeller der vejer mere end 7 Kg.

Medlemmer af Modelflyvning Danmark er ansvarsforsikrede for 1 M€ pr. skade i overensstemmelse med de fælleseuropæiske forsikringskrav.

Modelflyvepiloter der ikke er medlem af MDK, bør inden årets udgang 2016 tegne en sådan ansvarsforsikring, hvis de fortsat vil flyve lovligt i det nye år. De førende danske forsikringsselskaber er blevet pålagt at tilbyde sådanne ansvarsforsikringer. Det er uvist hvad prislejet bliver. Fra MOdelflyvning Danmarks side vil vi selvfølgelig opfordre disse piloter til at opnå forsikringen ved at søge medlemskab af vores forening. På den måde bliver vi flere der står sammen, når der igen skal kæmpes om modelflyveregler ifm at den fælleseuropæiske dronelov skal indføres i udgangen af 2018. 

Bagatelgrænsen
I oplægget til dronelovgivningen var der omtalt en vægtmæssig bagatelgrænse på 250g. Luftfartøjer, droner og andet flyvende kram under denne vægt skulle betragtes som legetøj og ikke være underlagt luftfartsloven og lovkrav om forsikring. Desværre fravalgte ministeren denne option på grund af kameraskræk. Frygten var at de små droner kunne bære kameraer rundt i villakvarterer og krænke privatlivets fred. Det må vi frygte at de gør alligevel, men i givet fald lovløst.

August 2016: Der er forlydender om at bagatelgrænsens indførelse skal tages op til fornyet overvejelse i Folketinget. En lykkelig udgang på disse overvejelser kunne være, at man udskiftede droneforbuddet med et kameraforbud ved fritidsflyvning i bymæssig bebyggelse. Eller måske blot indskærpede den eksisterende udmærkede lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred.