• 27. september 2020

Sådan bliver din klub medlem af DGI

Her kan du læse hvordan indmeldelse i DGI foregår, og hvilke forudætninger og forberedelser der er.

Grundlæggende er proceduren for at melde sin klub in i DGI, at man finder den lokale region (landsdel) på DGIs hjemmeside og henter et indmeldelsesskema. Der er lidt forskel på skemaerne fra den ene region til den anden både mht. udseende og oplysninger.


Fælles for dem er, at man skal oplyse:

 • Foreningens navn
 • Hjemkommune
 • Formand
 • Foreningens kontaktoplysninger
 • Aktiviteter - for os er det modelflyvning
 • Medlemsantal
 • Årsag til ansøgning (henvis til aftalebrevet)

Ansøgningen vedlægges klubbens vedtægter og aftalebrevet.

Find de forskellige regioners indmeldelsesprocedurer og ansøgningsskemaer.
Man skal forvente mindst 1 måneds behandlingstid af ansøgning om optagelse.
Husk at give MDKs sekretariat besked, når din klub er blevet optaget i DGI.


Der er nogle konkrete forudsætninger/krav der skal være opfyldt for at klubben kan blive optaget:

 • klubben skal have et formål, der er dækket af DGI's formålsparagraf
 • klubben skal være juridisk og økonomisk selvstændig (kan godt modtage kommunalt tilskud)
 • klubben skal have en demokratisk opbygning
 • klubbens opløsningsparagraf skal være i overensstemmelse med folkeoplysningslovens bestemmelser på området. Bl.a. skal en evt. formue ved klubbens opløsning gå til almennyttige/folkeoplysende formål.


Men før man kommer så langt som til at udfylde ansøgningsskema, er der nogle ting klubben skal igennem.

De fleste klubber vil have behov for en beslutning på deres ordinære (eller evt. ekstraordinære) generalforsamling.
Her skal bestyrelsen stille forslag om at klubben optages i DGI og sætte forslaget til afstemning.
Klubbens medlemmer skulle gerne stemme for forslaget, fordi de synes det er en god idé.
Det kræver at bestyrelsen har forberedt sig og kan præsentere de fordele et DGI medlemskab vil give klubben på kort og lang sigt.


Økonomi

Det koster selvfølgelig noget at være medlem af DGI. Prisen, og den måde den beregnes på, varierer fra den ene DGI region til den anden. Nogle regioner tager en fast pris uanset medlemstal. Andre opkræver et grundgebyr samt et beløb, der afhænger af klubbens medlemsantal. Det må man ind på DGI regionens hjemmeside at undersøge.

De direkte økonomiske fordele ved et medlemskab er først og fremmest de 'gratis' forsikringer. Bestyrelsens opgave er at gennemse klubbens eksisterende forsikringsaftaler, og opgøre hvor meget der kan spares ved at opsige forsikringerne. Måske har klubben ingen forsikringer, men så er der så meget mere grund til at få dem, for nogle af forsikringerne er lovpligtige for en frivillig forening (klub).

Til brug på generalforsamlingen kan bestyrelsen opstille et overslag, der viser omkostninger hhv. besparelser ved at indmelde klubben under DGI.
Skulle besparelsen på forsikringer alene ikke kunne dække medlemskontingentet, skal generalforsamlingen overveje om de øvrige fordele er den ekstra omkostning værd. Det vil den givetvis være, med mindre klubben er under afvikling.


Tilretning af klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter skal vedlægges ansøgningen, for der er nogle krav der skal være opfyldte.
Måske trænger vedtægterne til en justering for at kunne opfylde kravene.

DGI stiller 3 krav til vedtægterne.

 1. Klubben skal have en formålsparagraf i sine vedtægter og formålsparagraffen skal være i overensstemmelse med DGI-regionens formålsparagraf. Hvis klubben har (eller indskriver) en formålsparagraf som fx.: Klubbens formål er at fremme modelflyvning eller Klubbens formål er at skabe rammer for et sundt og aktivt fritidsliv eller lignende, så er kravet opfyldt.
 2. Foreningen skal være demokratisk styret. Det er forhåbentlig alle modelflyveklubber. Det forudsætter først og fremmest, at der er en bestyrelse som er valgt af medlemmerne på en årlig generalforsamling, og at det står skrevet i vedtægterne, at det skal være sådan.
 3. Mange klubber har stående i deres vedtægter, at deres overskydende midler ved klubbens nedlæggelse skal overdrages til RC-unionen - eller Modelflyvning Danmark, hvis vedtægterne er af nyere dato. Her kræver DGI imidlertid at det står skrevet i vedtægterne, at overskydende midler skal gå til almennyttige/folkeoplysende formål. Det betyder konkret at de skal bruges inden for fritidslovens rammer.
  Hvis man synes at man hellere selv vil betemme hvad pengene skal bruges til, skal man blot sørge for at bruge dem inden klubben lukker.
   

Forpligtelser overfor DGI

Der er nogle få.
Klubben skal 1 gang om året indrapportere sit medlemsantal via DGI-regionens hjemmeside.
Klubben skal desuden udtage børneattester på sine instruktører og ledere, dvs. bestyrelsen. 
Det gøres første gang ved indmeldelsen i DGI og skal siden gøres for de nye instruktører og bestyrere der kommer til. Mange modelflyveklubber kender det allerede i forvejen. Desuden skal man 1 gang om året erklære at man faktisk har de nødvendige børneattester. DGI skal ikke have attesterne, men blot vide at klubben har dem.